Kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering

SFS nr
1948:385
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1948-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1105
Upphävd
1993-11-01

Kungl: Maj:t har funnit gott förordna, att vad i 6 § kungörelsen den
28 september 1928 (nr 382) med vissa föreskrifter rörande
taxeringsförfarandet finnes stadgat angående förstörande av
fastighetsdeklarationer jämte tillhörande uppgifter icke skall äga
tillämpning beträffande deklarationer och uppgifter, vilka avgivits
till ledning vid 1938 års allmänna fastighetstaxering; skolande dessa
handlingar för framtiden bevaras.