Kungörelse (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m.

SFS nr
1948:386
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1948-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1105
Upphävd
1993-11-01

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av 56 § 1 mom. sjunde och åttonde
styckena taxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379), förordna att
år 1939 till ledning vid egen taxering för inkomst eller förmögenhet inom
Stockholms stad samt Stockholms, Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus,
Västmanlands och Västernorrlands län avlämnade självdeklarationer och andra
uppgifter skola förvaras jämväl efter utgången av den i förstnämnda
författningsrum angivna tiden; dock att, där hos samma myndighet förvaras såväl
av deklarationsskyldig för ifrågavarande år avgiven allmän självdeklaration
som av den deklarationsskyldige för samma år avgiven särskild självdeklaration,
vad ovan är stadgat icke skall äga tillämpning beträffande den särskilda
självdeklarationen.

Övergångsbestämmelser

1948:386

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1948.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 18 december 1942 (nr 974)
angående tid för förvaring av vissa självdeklarationer m.m.; dock att sådana
i sistnämnda kungörelse angivna handlingar, som äro av betydelse vid
fastställande av ännu icke åsatt taxering till krigskonjunkturskatt, skola
bevaras till dess handlingarna icke vidare äro behövliga för nyssnämnda
ändamål.