Förordning (1948:497) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.

SFS nr
1948:497
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1948-06-30

1 §. Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen
och förordningen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig njuta avdrag
för belopp, som enligt särskilda, mellan statens bränslekommission för
Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt Svenska trävaruexportföreningen,
Svenska cellulosaföreningen, Svenska trämasseföreningen ävensom
Kopparfors aktiebolag och Storviks sulfit aktiebolag, å andra sidan, den
18 mars respektive den 30 april och den 13 maj 1948 träffade avtal under
beskattningsåret tillgodoförts Stiftelsen Trävaruindustriens
konjunkturutjämningsfond, Stiftelsen Cellulosaindustriens
konjunkturutjämningsfond, Stiftelsen Trämasseindustriens
konjunkturutjämningsfond eller Stiftelsen Kopparfors och Storviks fond
för konjunkturutjämnande, sociala och skogsförbättrande åtgärder.

2 §. Skyldighet att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet föreligger
icke för de i 1 § nämnda stiftelserna, ej heller för följande, enligt de
i 1 § omförmälda avtalen med Svenska cellulosaföreningen och Svenska
trämasseföreningen grundade stiftelser, nämligen Stiftelsen
Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrien,
länsstiftelser för det enskilda skogsbruket och företagsstiftelser för
social verksamhet.

3 §. Medel, vilka utbetalas från någon av de i 2 § angivna stiftelserna
till skattskyldig, för vilken avdragsrätt föreligger enligt 1 §, skola
hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår,
då medlen kommit honom till godo.

Vad i första stycket sägs angående av stiftelse till den skattskyldige
utbetalade medel skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådana
stiftelsens medel, vilka eljest kommit den skattskyldige till godo.

4 §. Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning
erforderliga föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

1948:497

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling; dock att förordningen icke skall äga tillämpning
beträffande 1948 års taxering.