Kungl. Maj:ts Kungörelse (1948:694) med vissa föreskrifter om vad domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål

SFS nr
1948:694
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1948-11-19
Författningen har upphävts genom
SFS1987:187
Upphävd
1987-06-01

1 § Av dom eller slutligt beslut i militärt brottmål skall framgå
att domen eller beslutet avser sådant mål. Domen eller beslutet
skall tillika innehålla uppgift om den tilltalades fullständiga
namn och registreringsnummer samt grad eller tjänsteklass.

Häktas någon för brott av beskaffenhet att fråga om ansvar därför
skall handläggas som militärt mål, skall i häktningsbeslutet
angivas att misstanken avser sådant brott.

2 § Då rätten beslutar att försvarsarrest skall bestå, skall den
som närmast äger bestraffningsrätt i disciplinmål över den
arresterade genast underrättas därom.

Begäres rättens prövning av beslag, varom förordnande meddelats
av befattningshavare vid krigsmakten, skall rätten, så snart
begäran inkommit, därom underrätta den som meddelat förordnandet.

3 § Sedan underrätts eller hovrätts dom eller slutliga beslut
i fullföljt disciplin- eller ersättningsmål vunnit laga kraft
eller högsta domstolens dom eller slutliga beslut i dylikt
mål givits, skola originalbilagor som höra till protokollet
i disciplin- eller ersättningsmålet återställas till den
avdelning, vid vilken sistnämnda mål avgjorts.