Kungörelse (1948:803) med förordnande jämlikt 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17 juni 1948 (nr 434) angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse

SFS nr
1948:803
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1948-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 4 § 4 mom. andra stycket lagen den 17
juni 1948 angående införande av nya lagen om försäkringsrörelse,
funnit gott förordna, att vad i 292 § sistnämnda lag är stadgat skall
från och med den 1 januari 1949 gälla samtliga bolag, å vilka nya
lagen om försäkringsrörelse skall äga tillämpning.