Kungörelse (1948:815) angående mellan Sverige och Argentina träffad överenskommelse om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt av inkomster, härrörande från sjö- eller luftfartstrafik

SFS nr
1948:815
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1948-12-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1338
Upphävd
1997-12-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:659

Sedan noter, av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar, den 20 november
1948 med Kungl. Maj:ts samtycke utväxlats mellan argentisnka
utrikesministeriet och beskickningen i Buenos Aires rörande ömsesidigt
fritagande från inkomstskatt av vissa inkomster, härrörande från sjö-
eller luftfartstrafik, har Kungl. Maj:t funnit gott att – med stöd av 20
§ lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 72 §
kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370) – förordna att
inkomster av förenämnda slag, som intjänats av i Argentina konstituerade
företag, skola i den utsträckning, som i noterna angives, vara fria från
beskattning här i riket. (Jämför 1974:770).