Lag (1949:165) angående beslag å vissa skrifter

SFS nr
1949:165
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1949-04-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:912

1 § Är riket i krig eller krigsfara och anträffas vid
avdelning av Försvarsmakten skrift, på vilken
tryckfrihetsförordningen inte är tillämplig, och innefattar
dess spridande uppenbart sådan enligt lag straffbar uppvigling
att krigsman därigenom kan förledas åsidosätta sin
tjänsteplikt, får skriften, efter beslut av befattningshavare
som enligt lag har rätt att avgöra frågor om disciplinansvar
beträffande personal vid avdelningen, tas i beslag. Är fara i
dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärd som nu sagts
vidtas av annan befattningshavare av lägst fänriks tjänstegrad.
Anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos befattningshavare
som först sagts. Denne har att genast pröva, om beslaget skall
bestå. Lag (2002:912).

2 § Har skrift med stöd av 1 § tagits i beslag, skall
befattningshavare, som meddelat beslut därom eller fastställt åtgärd
av annan befattningshavare, genast överlämna ett exemplar av skriften
jämte underrättelse om beslaget till allmän åklagare; om dennes
skyldighet att pröva beslaget gälle vad i lag är stadgat.

Övergångsbestämmelser

1949:165

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1950.

Genom lagen upphäves lagen den 26 juni 1936 (nr 328) angående
indragning av vissa skrifter; dock skall vad i nämnda lag är
föreskrivet alltjämt äga tillämpning i fråga om skrift, beträffande
vilken förordnande om indragning meddelas före nya lagens
ikraftträdande.