Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar

SFS nr
1949:345
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1949-06-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:403

1 § Denna lag avser här i riket patenterbara uppfinningar av
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som
tillhör undervisningväsendet skall inte i denna egenskap anses
såsom arbetstagare enligt denna lag, dock att lagen skall tillämpas
på sådana lärare vid Försvarsmaktens skolor som är
yrkesofficerare.

Inte heller officerare på reservstat, reservpersonal, reservofficerare
eller de som fullgör värnplikt eller civilplikt enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt skall i denna egenskap anses
såsom arbetstagare enligt denna lag. Lag (1994:2078).

2 § Arbetstagare har till sina uppfinningar samma rätt som andra
uppfinnare, om ej annat följer av vad i denna lags sägs.

Vad sålunda och i övrigt i denna lag stadgas skall lända till
efterrättelse, såvitt ej annat är uttryckligen överenskommet eller må
anses framgå av anställningsförhållandet eller av eljest föreliggande
omständigheter. Att i vissa fall villkor som upptagits i avtal rörande
rätten till arbetstagares uppfinning är utan verkan eller må jämkas,
därom stadgas i 6 § första stycket och 7 § andra stycket. Lag
(1976:191).

3 § Utgör forsknings- eller uppfinnarverksamhet arbetstagares
huvudsakliga arbetsuppgift och har en uppfinning tillkommit
väsentligen såsom resultat av denna verksamhet, eller innefattar en
uppfinning eljest lösningen av en i tjänsten förelagd, närmare angiven
uppgift, äger arbetsgivaren, om uppfinningens utnyttjande faller inom
hans verksamhetsområde, helt eller delvis inträda såsom arbetstagarens
rättsinnehavare med avseende å uppfinningen.

Är fråga om uppfinning vars utnyttjande faller inom arbetsgivarens
verksamhetsområde men som tillkommit i annat samband med anställningen
än i första stycket sägs, äger arbetsgivaren förvärva rätt att utan
hinder från arbetstagaren utöva uppfinningen i sin verksamhet. Önskar
arbetsgivaren i fråga om sådan uppfinning förvärva en mera omfattande
rätt än nu sagts, har han företräde framför annan att överenskomma med
arbetstagaren därom.

Beträffande uppfinning vars utnyttjande faller inom arbetsgivarens
verksamhetsområde men som tillkommit utan samband med anställningen
äger arbetsgivaren företräde framför annan att genom överenskommelse
med arbetstagaren förvärva önskad rätt till uppfinningen.

4 § Gör arbetstagare en uppfinning vars utnyttjande faller inom
arbetsgivarens verksamhetsområde skall han utan dröjsmål lämna denne
underrättelse därom.

5 § Vill arbetsgivare enligt 3 § första stycket eller andra stycket
första punkten förvärva rätt till en uppfinning, skall det ske genom
meddelande till arbetstagaren senast inom fyra månader från det
arbetsgivaren enligt 4 § mottog underrättelse om uppfinningen.
Arbetsgivaren äger ej heller under längre tid än nu sagts sådan
företrädesrätt som avses i 3 §.

Innan tidsfristen gått till ända eller arbetsgivaren dessförinnan
förklarat sig icke önska förvärva någon rätt till uppfinningen, äger
arbetstagaren ej utan arbetsgivarens samtycke förfoga över
uppfinningen eller yppa något angående densamma under sådana
omständigheter att dess offentliggörande eller utnyttjande för annans
räkning kan befaras. Arbetstagaren må dock, sedan underrättelse skett
enligt 4 §, söka patent å uppfinningen här i riket; och åligger det
honom i sådant fall att underrätta arbetsgivaren om ansökningen inom
en vecka från det den ingavs till patentmyndigheten.

6 § Inträder arbetsgivare, enligt denna lag eller eljest, helt eller
delvis såsom arbetstagarens rättsinnehavare med avseende å en av denne
gjord uppfinning, skall arbetstagaren vara berättigad till skälig
ersättning; och skall vad nu sagts gälla ändå att annat må hava
avtalats före uppfinningens tillkomst.

Vid ersättningens bestämmande skall särskild hänsyn tagas till
uppfinningens värde och omfattningen av den rätt till uppfinningen som
arbetsgivaren övertagit ävensom till den betydelse anställningen må
hava haft för tillkomsten av uppfinningen. Föreligger sådant fall som
sägs i 3 § första stycket skall, utöver skälig gottgörelse för de
kostnader arbetstagaren kan hava fått vidkännas för uppfinningen,
ersättning utgå allenast i den mån värdet av den rätt till
uppfinningen som arbetsgivaren övertagit överstiger vad som menas med
hänsyn till arbetstagarens lön och övriga förmåner i tjänsten rimligen
kunnat förutsättas.

7 § Sökes inom sex månader efter det arbetstagare slutat anställning
som avses i denna lag patent å uppfinning, som gjorts av honom och
vars utnyttjande faller inom den förutvarande arbetsgivarens
verksamhet som var uppfinnarens huvudsakliga uppgift i anställningen,
eller innefattar uppfinningen eljest lösningen av en honom däri
förelagd, närmare angiven uppgift, skall så anses som om uppfinningen
gjorts under anställningen. Vad nu sagts skall dock icke gälla om
uppfinnaren förmår göra sannolikt att uppfinningen tillkommit efter
det anställningen upphörde.

Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, innefattande
inskränkning i den senares rätt att förfoga över uppfinning som
göres mer än ett år efter det anställningen upphört, skall vara utan
verkan.

8 § Den som till följd av bestämmelserna i denna lag får
kännedom om en uppfinning får inte utnyttja vad han eller hon
sålunda har fått veta eller obehörigen röja något därom.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I fall som avses i första stycket ska inte följa ansvar
enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2009:403).

9 § I mål om tillämpningen av denna lag är Stockholms tingsrätt behörig
domstol. Vid prövningen av sådant mål skall tingsrätten och, om talan
fullföljs, hovrätten ha den sammansättning som anges i 66 och 67 §§
patentlagen (1967:837). Lag (1992:125).

10 § I fråga, som avser tillämpningen av denna lag, äger arbetsgivaren
eller arbetstagaren och därest tvisten härom hänskjutes till domstol,
jämväl denna inhämta utlåtande från en särskild nämnd. Denna skall
bestå av ordförande och sex ledamöter.

Ordföranden och två ledamöter förordnas av regeringen för viss tid
bland personer som icke kunna anses företräda arbetsgivar- eller
arbetstagarintressen. Ordföranden och en av ledamöterna, vilken
förordnas att vara vice ordförande, skola vara lagkunniga och i
domarvärv erfarna. Den andre ledamoten skall äga särskild insikt och
erfarenhet i patenträttsliga och därmed förbundna frågor.

Övriga ledamöter, vilka skola vara i arbetsförhållanden erfarna och
kunniga, förordnas av regeringen för två år i sänder, två såsom
representanter för arbetsgivarsidan och två för arbetstagarsidan.

För varje ledamot i nämnden förordnar regeringen en ersättare som
uppfyller de för ledamoten stadgade behörighetsvillkoren.

Kostnaderna för nämndens verksamhet bestridas av allmänna medel.
Närmare föreskrifter angående verksamheten meddelas av regeringen. Lag
(1980:171).

Övergångsbestämmelser

1992:125

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992. Mål som före ikraftträdandet
kommit in till arbetsdomstolen men ännu inte avgjorts handläggs enligt
äldre föreskrifter.