Kungörelse (1949:464) angående tillämpning av vissa bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar

SFS nr
1949:464
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1949-08-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1098
Upphävd
2010-10-01

Kungl. Maj:t har – sedan överenskommelsen den 17 februari 1949 mellan
Sverige och Finland om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
numera ratificerats – funnit gott förordna, att de i lagen den 28
april 1949 (nr 183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
omförmälda artiklarna I – V i nämnda överenskommelse ävensom den
därtill hörande stadgan skola lända till efterrättelse här i riket
från och med den 1 september 1949 och så länge överenskommelsen är
giltig.