Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon;

SFS nr
1949:491
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1949-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Bensolhaltigt ämne må icke användas vid tillverkning av
läderskodon.

2 § Finner arbetarskyddsstyrelsen den fara, som regelmässigt är
förbunden med användande av bensolhaltigt ämne vid tillverkning av
läderskodon, i visst fall på grund av särskilt förhållande icke vara
för handen, äger styrelsen för sådant fall medgiva undantag från det
i 1 § stadgade förbudet.

3 § Arbetsgivare, som bryter mot vad i 1 § är föreskrivet, döms till
böter. Lag (1991:268).

4 § har upphävts genom kungörelse (1973:844).

5 § Talan mot beslut av arbetarskyddsstyrelsen i fråga, som avses i
denna kungörelse, föres genom besvär hos Konungen i den ordning, som
är bestämd för överklagande av förvaltande myndigheters och
ämbetsverks beslut.