Kungörelse (1949:501) om hovrättsting;

SFS nr
1949:501
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1949-09-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:818
Upphävd
1993-07-01

1 § Rikets hovrätter skall på nedan angivna orter hålla hovrättsting
för huvudförhandling företrädesvis i mål från de i det följande
angivna delarna av domkretsen:

Tingsort Tingsområde

Svea hovrätt: Falun Kopparbergs län
Göta hovrätt: Linköping eller Linköpings domsaga,
Norrköping Norrköpings domsaga och
Västerviks domsaga
Kalmar Kalmar län utom
Västerviks domsaga
Örebro Örebro län
Hovrätten över
Skåne och Blekinge: Karlskrona Blekinge län
eller Karlshamn
Hovrätten för
Västra Sverige: Karlstad Värmlands län

Hovrätten för
Nedre Norrland: Gävle Gävle domsaga och
Sandvikens domsaga
Östersund Jämtlands län
Hovrätten för
Övre Norrland: Luleå Norrbottens län

Förordning (1992:129).

2 § Inom varje tingsområde skola årligen hållas minst fyra hovrättsting.

Det åligger hovrätt att årligen före den 1 december och den 1 juni för
nästkommande kalenderhalvår kungöra ort och begynnelsedag för
hovrättsting genom anslag i hovrätten. Kungörelsen skall ock inom samma
tid inom tingsområdet anslås å en för allmänheten tillgänglig plats i de
allmänna underrätternas kanslier.

3 § Önskar part att mål skall handläggas å hovrättsting, skall han i
vadeinlaga eller genmäle eller eljest så snart ske kan göra
framställning därom och därvid angiva skälen.

4 § Finnes till visst hovrättsting intet mål att företaga till
handläggning eller prövas de till tinget utsatta målen lämpligen böra
handläggas i annan ordning, skall hovrätten avlysa tinget. Beslutet
härom skall anslås å de platser, där kungörelsen om tinget varit
anslagen.