/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:519) angående tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Frankrike den 24 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter, m.m.;

SFS nr
1949:519
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1949-10-07
Författningen har upphävts genom
SFS1992:154
Upphävd
1993-01-01

Sedan med stöd av art. 23 i avtalet mellan Sverige och Frankrike den 24
december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av
bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter
de franska och svenska finansdepartementen utväxlat noter – av den
lydelse härvid fogad bilaga utvisar – rörande tolkningen av art. 3 i
avtalet, såvitt angår beskattningen av försäkringsföretag, vill Kungl.
Maj:t

/k/ dels /-k/ härmed giva vederbörande tillkänna vad sålunda förekommit,

/k/ dels ock /-k/ förordna att den överenskommelse, som kommit till
stånd genom den ifrågavarande noteväxlingen, skall för Sveriges del
lända till efterrättelse vid taxering av försäkringsföretag, som med
noteväxligen avses.