Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:523) om tillämpning av ett mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

SFS nr
1949:523
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1949-03-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1044
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:1044

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande för de stater och det
territorium på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.