Lag (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m.

SFS nr
1949:658
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1949-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:45
Upphävd
1992-07-01

1 § Innehas rätt till gruva eller andel däri av någon som är
kontrollsubjekt enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av
svenska företag m.m., får regeringen, om det finns synnerliga skäl att
säkerställa svenskt inflytande över gruvföretaget, förordna att den
rätt till gruva eller andel däri, som det är fråga om, skall mot lösen
avstås till staten eller till någon som regeringen bestämmer.

Inlösen som nu sagts skall omfatta jämväl annan rättsinnehavaren
tillhörig lös eller fast egendom, som nyttjas i eller är avsedd för
gruvverksamheten eller eljest är att hänföra till densamma. Lag
(1982:625).

2 § Skall egendom avstås enligt 1 §, äger regeringen förordna, att
inlösen skall omfatta jämväl annan rättsinnehavarens egendom, som hör
till någon i omedelbar anslutning till gruvföretaget bedriven
rörelse.

I den mån rättsinnehavaren det begär, skall sådan egendom lösas, om
eljest synnerligt men skulle uppstå för honom. Lag (1981:791).

3 § I fråga om inlösen gäller expropriationslagen (1972:719) i
tillämpliga delar, i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i
denna lag. Lag (1982:625).

4 § Mål om inlösen skall upptagas av fastighetsdomstolen i den ort där
gruvföretaget har sitt driftställe. Finnas driftställen inom olika
fastighetsdomstolars områden, förordne regeringen att frågan om
inlösen skall i sin helhet upptagas av den bland dessa domstolar som
regeringen bestämmer. Lag (1981:791).

5 § Avstås förutom lös egendom jämväl fast egendom, skall löseskilling
bestämmas särskilt för den lösa egendomen. Föreligger sådant fall som
i 6 § sägs, skall särskild löseskilling bestämmas för där avsedd
egendom.

6 § Har någon till säkerhet för fordran panträtt i lös egendom, som
avstås enligt denna lag, äger han, ändå att fordringen ej är förfallen
till betalning, framför ägaren rätt att utfå sin fordran ur
löseskillingen för denna egendom. Samma skall ock gälla i fråga om den
som har rätt att kvarhålla egendomen till säkerhet för förfallen
fordran.

Löseskilling för lös egendom, som är utmätt, belagd med kvarstad
eller tagen i anspråk genom betalningssäkring, skall utges till
kronofogdemyndigheten, om någon part begär det.

Vad i denna paragraf är stadgat gäller icke tomträtt eller
vattenfallsrätt. Lag (1981:791).

7 § Om egendom som skall inlösas svarar för företagsinteckning,
åligger det domstolen att så snart ske kan underrätta
inteckningshavaren, att talan om inlösen väckts.

Domstolen skall underrätta bergmästaren, när talan om inlösen har
väckts samt när dom i mål om inlösen har vunnit laga kraft. Visar
egendomens innehavare, att inlösningsrätten förverkats, skall
likaledes anmälan därom göras till bergmästaren.

Då inlösningen blivit fullbordad, åligger det länsstyrelsen att därom
ofördröjligen göra anmälan till bergmästaren. Lag (1982:625).

Övergångsbestämmelser

1991:45

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då gruvlagen (1974:342),
lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter och lagen (1949:658) om
inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m. skall upphöra att gälla.

Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya
föreskriften.

Om inte annat framgår av 3–6, skall den nya lagen tillämpas även på
rättigheter enligt äldre lag. Därvid skall bestämmelserna om
undersökningstillstånd i den nya lagen tillämpas på äldre rättigheter
till undersökning och bestämmelserna om bearbetningskoncession i den nya
lagen tillämpas på äldre rättigheter till bearbetning.

2. Vad som enligt den nya lagen gäller om ägare av fastighet skall
tillämpas även på den som innehar fastighet med ständig besittningsrätt
eller som fideikommiss. Detsamma gäller den som enligt beslut vid allmän
avvittring innehar ströäng.

Bestämmelserna i denna lag om fordran för vilken panträtt har upplåtits
i fastighet skall tillämpas på rätt till avkomst eller förmån som avses
i 8 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken, om rättigheten
inte är att anse som särskild rätt till fastighet.

I mål och ärenden som har anhängiggjorts innan den nya lagen träder i
kraft skall äldre bestämmelser tillämpas.

3. 14 kap. 3 § gäller inte inmutning och undersökningskoncession som
upphör före den 1 juli 1993.

Om ersättning som har beslutats enligt äldre lag inte har betalats ut
när denna lag träder i kraft, tillämpas 4 kap. 33–38 §§ gruvlagen
(1974:342) i stället för 10 kap. nya lagen.

Lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m. skall
alltjämt tillämpas på inmutningar och utmål.

4. Beträffande inmutningar gäller den nya lagen med följande
begränsningar.

a. Inmutaren får inom det område som anges i mutsedeln utföra
undersökning endast av sådana mineral som var inmutningsbara enligt
gruvlagen (1974:342), när den upphörde att gälla. Medgivande enligt 2
kap. 3–5 §§ gruvlagen skall anses som medgivande till
undersökningsarbete enligt 3 kap. 6 och 7 §§ och 17 kap. 3 § nya lagen.
b. I fråga om undersökningstid och förlängning av denna tillämpas 3 kap.
5 § första och andra styckena samt 6 och 7 §§ gruvlagen i stället för 2
kap. 5–8 §§ nya lagen.

c. Bestämmelserna i 6 kap. nya lagen skall inte tillämpas på
inmutningar. I fråga om övergång av rätt till inmutning tillämpas i
stället 9 kap. gruvlagen.

d. När en inmutning upphör att gälla skall inte bestämmelserna i 2 kap.
9 § nya lagen om karenstid tillämpas på mark som har omfattats av
inmutningen. I stället skall gälla att ansökningar om
undersökningstillstånd för sådan mark, vilka ges in inom ett år från det
att inmutningen upphörde att gälla, får beviljas endast efter medgivande
av den myndighet som regeringen föreskriver.

5. Beträffande utmål som har beviljats enligt gruvlagen (1974:342) eller
motsvarande äldre lagstiftning gäller den nya lagen med följande
begränsningar.

a. Beträffande utmål som har tillkommit enligt äldre lagstiftning
tillämpas 14 kap. 6 § första stycket och 7 § gruvlagen så länge utmålet
består.

b. Utmålshavaren får under den tid utmålet består utföra undersökning
och bearbetning av sådana mineral som var inmutningsbara enligt
gruvlagen, när den upphörde att gälla. Mark som har anvisats enligt
äldre lag skall anses som anvisad enligt den nya lagen. Om ny mark
behöver anvisas, tillämpas den nya lagen. Medgivande att erhålla utmål
utan hinder av 2 kap. 3–5 §§ gruvlagen skall vid tillämpning av 5 kap.
10 § nya lagen anses som medgivande enligt 3 kap. 6 och 7 §§ och 17 kap.
3 § nya lagen.

c. Bestämmelserna om försvarsavgift enligt 6 kap. 8 och 9 §§ gruvlagen
gäller så länge utmålet består.

d. I fråga om giltighetstiden för utmål tillämpas 6 kap. 10 § första
stycket gruvlagen. Bestämmelserna i 6 kap. nya lagen skall inte
tillämpas på utmål. I fråga om frånträdande tillämpas 6 kap. 13 §
gruvlagen och i fråga om övergång av rätt till utmål 9 kap. gruvlagen.
Bestämmelserna om inlösen av rätt till utmål i 10 kap. gruvlagen skall
fortfarande tillämpas.

e. I fråga om utmål tillämpas bestämmelserna i 8 kap. gruvlagen om
samäganderätt i utmål i stället för dem i 12 kap. nya lagen om gemensam
förvaltning av koncessionsrätt.

f. Om en utmålshavare senast ett år före utgången av utmålets
giltighetstid ansöker om bearbetningskoncession inom utmålet för sådana
mineral som var inmutningsbara enligt gruvlagen när den upphörde att
gälla, skall prövningen ske med iakttagande av följande.

Om regelbunden bearbetning eller tillredningsarbete eller
anläggningsarbete för upptagande av bearbetning pågår, skall ansökningen
bifallas utan prövning enligt 4 kap. 2 § och utan att koncessionen
förenas med villkor enligt 4 kap. 5 och 6 §§. Om undersökningsarbete av
större omfattning pågår skall ansökningen prövas utan tillämpning av 4
kap. 2 § första stycket 1–3.

g. När utmålet upphör tillämpas 7 kap. 3 § andra stycket gruvlagen i
stället för 13 kap. 4–6 §§ nya lagen beträffande anläggningar som har
påbörjats före ikraftträdandet. I fråga om rätt till nytt
undersökningstillstånd för mark som har omfattats av utmålet skall inte
2 kap. 9 § nya lagen tillämpas. I stället skall gälla att ansökningar om
sådant tillstånd, som ges in inom ett år från det att utmålet upphörde,
får beviljas endast efter medgivande av den myndighet som regeringen
bestämmer.

6. Beträffande koncessioner och motsvarande tillstånd, som har beviljats
enligt lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter eller motsvarande
äldre lagstiftning, gäller den nya lagen med följande begränsningar.

a. Beträffande tillstånd som har tillkommit enligt äldre lagstiftning
tillämpas punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lagen om vissa
mineralfyndigheter så länge tillståndet består.

b. Innehavaren får under den tid koncessionen eller tillståndet består
utföra undersökning eller bearbetning enligt de villkor som har angetts
i beslutet. Mark som har anvisats enligt äldre lag skall anses anvisad
enligt den nya lagen. Om ny mark behöver anvisas tillämpas den nya
lagen. Medgivande enligt 17–19 §§ lagen om vissa mineralfyndigheter
skall anses som motsvarande medgivande enligt 3 kap. 6 och 7 §§ och 17
kap. 3 § nya lagen.

c. Den nya lagens bestämmelser om kronoandel i 1 kap. 6 §,
undersökningstillstånds giltighetstid i 2 kap. 5–8 §§, ändring av
tillstånd eller koncession i 6 kap. 4 § och gemensam förvaltning av
koncessionsrätt i 12 kap. skall inte tillämpas på koncessioner eller
motsvarande tillstånd som avses här. I stället gäller de villkor som har
meddelats för koncessionen eller tillståndet.

d. När en koncession eller ett motsvarande tillstånd upphör tillämpas 36
§ lagen om vissa mineralfyndigheter i stället för 13 kap. 4 och 5 §§ nya
lagen beträffande anläggningar som har påbörjats före ikraftträdandet.

e. För tillstånd till förberedande undersökning enligt 15 § lagen om
vissa mineralfyndigheter som gäller vid ikraftträdandet tillämpas den
lagen så länge tillståndet består.

7. Den som vid utgången av juni 1992 bedriver undersökning eller
bearbetning för vilken tillstånd eller koncession därefter behövs till
följd av denna lag får, under förutsättning att ansökan om tillstånd
eller koncession görs före den 1 juli 1993, fortsätta verksamhet för
samma ändamål utan tillstånd eller koncession till dess ansökningen
slutligt har prövats. Vid prövning av en sådan ansökan om
bearbetningskoncession skall följande iakttas.

a. Vid prövning av ansökningen skall 4 kap. 3 § första stycket tillämpas
som om sökanden hade undersökningstillstånd inom området för de mineral
som ansökningen avser.

b. Ansökningen skall prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 § nya lagen. Om
ansökningen avser något av de koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 §
tredje punkten skall dock 4 kap. 2 § första stycket 1 tillämpas.
Koncessionstiden skall bestämmas till tio år. Om sökanden begär det
skall dock kortare tid bestämmas.

c. Koncession får förenas med villkor enligt 4 kap. 5 och 6 §§.

8. Före den 1 juli 1993 får koncession för koncessionsmineral som inte
omfattas av gruvlagen eller den gamla minerallagen inte meddelas annan
än markägaren utan dennes medgivande. Detta gäller dock bara fyndigheter
där bearbetning inte har påbörjats då den nya lagen träder i kraft.