Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

SFS nr
1949:661
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1949-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:915

Om underrätts uppgiftsskyldighet

Faderskap m.m.

1 § Har underrätt meddelat förklaring enligt 1 kap. 2 § första
stycket föräldrabalken, fastställt faderskap, förklarat
bekräftelse av faderskap sakna verkan eller efter resning
ändrat dom varigenom faderskap fastställts och har barnet ej
fyllt 18 år, skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft,
meddelande härom sändas till

1. Skatteverket,

2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört och

3. Försäkringskassan.

Har barnet fyllt 15 men inte 18 år, skall meddelande också
sändas till Centrala studiestödsnämnden.

Har barnet fyllt 18 år eller ingått äktenskap, skall endast
meddelande enligt första stycket 1 sändas.
Förordning (2004:947).

Adoption

2 § Har underrätt gett tillstånd att anta adoptivbarn, skall
domstolen så snart beslutet om detta har vunnit laga kraft
sända meddelande om beslutet

1. till Skatteverket,

2. i fråga om barn som inte har fyllt 18 år till socialnämnden
i den kommun där barnet är folkbokfört och till
Försäkringskassan, samt

3. i fråga om barn som har fyllt 15 men inte 18 år till
Centrala studiestödsnämnden. Förordning (2004:947).

Vårdnad om barn

3 § Har en tingsrätt meddelat beslut om vårdnaden om barn för
tiden intill dess det finns ett avgörande som har vunnit laga
kraft, ska ett meddelande om beslutets innehåll samma dag
sändas till

1. Skatteverket,

2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, och

3. Försäkringskassan.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte om tingsrättens
beslut innebär att tidigare vårdnadsavgörande fortfarande ska
gälla.

Har en tingsrätt meddelat dom eller slutligt beslut som rör
vårdnaden och har avgörandet vunnit laga kraft, ska ett
meddelande om avgörandets innehåll sändas till den socialnämnd
som avses i första stycket samt till Skatteverket och
Försäkringskassan. Innebär domen eller beslutet att vårdnaden
flyttas över till en eller två särskilt förordnade
vårdnadshavare, ska meddelande också sändas till
överförmyndaren.

Gäller ett vårdnadsavgörande som avses i denna paragraf ett
barn som har fyllt 15 år, ska tingsrätten också sända ett
meddelande om avgörandets innehåll till Centrala
studiestödsnämnden. Förordning (2008:915).

Frågor rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap

4 § En tingsrätt skall underrätta överförmyndaren om tingsrättens
eller en högre rätts beslut i ärenden som rör förmynderskap,
godmanskap och förvaltarskap. Förordning (1995:384).

5 § Har en tingsrätt fått kännedom om att egendom har
tillfallit någon som är underårig eller som har förvaltare,
skall rätten underrätta överförmyndaren om förhållandet, om
inte en underrättelse har lämnats enligt 4 §.
Förordning (2001:424).

6 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).

7 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).

8 § Har upphävts genom förordning (1988:1332).

9 § Har upphävts genom förordning (2001:424).

Om överrätts uppgiftsskyldighet

10 § Har högre rätt meddelat dom eller beslut i fråga som avses i 1 §
och har avgörandet vunnit laga kraft, skall den rätt som sist handlagt
målet sända meddelande enligt 1 §.

Har högre rätt meddelat dom eller beslut som avses i 2 och 3 §§ eller
har den högre rätten i annat fall upphävt eller ändrat lägre rätts dom
eller beslut, varom den lägre rätten varit skyldig att lämna uppgift,
skall meddelande lämnas om förhållandet enligt vad som är föreskrivet
för underrätt. Förordning (1988:1332).

11 § I ärenden rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall
avskrift av beslut, som meddelats av högre rätt, skyndsamt tillställas
underrätten för åtgärd enligt 4 §. Förordning (1988:1332).

11 a § När domstol i mål om underhåll till barn sänder avskrift av
domen till parterna, skall upplysning samtidigt lämnas om det
huvudsakliga innehållet i 7 kap. 10 § föräldrabalken. Har
bidragsskyldighet ålagts part, skall parterna också få upplysning om
det huvudsakliga innehållet i 7 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken och i
de bestämmelser i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhålls
bidrag som rör underhåll till barn. Förordning (1979:976).

11 b § Har Svea hovrätt meddelat beslut enligt 9 § lagen (1985:367) om
internationella faderskapsfrågor rörande giltigheten i Sverige av ett
utländskt faderskapsavgörande, skall, sedan beslutet har vunnit laga
kraft, meddelande härom sändas enligt vad som anges i 1 §. Från högsta
domstolen skall uppgift lämnas om domstolens slutliga beslut med
anledning av klagan över hovrättens beslut. Förordning (1985:370).

11 c § Svea hovrätt ska lämna uppgift enligt 3 § första och
fjärde styckena om beslut enligt artikel 21.3 och artikel 28.1
i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, när beslutet
innebär att ett utländskt vårdnadsavgörande ska erkännas eller
är verkställbart i Sverige. Underrättelsen ska meddelas när
beslutet har vunnit laga kraft.

Högsta domstolen ska lämna uppgift om domstolens slutliga
beslut med anledning av att hovrättens beslut har överklagats.
Förordning (2008:444).

Om domstols uppgiftsskyldighet i andra fall än förut nämnts

12 § Om domstols uppgiftsskyldighet i annat fall än förut nämnts
finns en bestämmelse i 11 kap. 27 § föräldrabalken.
Förordning (1995:384).

Särskild bestämmelse

13 § Domstolsverket meddelar närmare bestämmelser i fråga om domstols
uppgiftsskyldighet enligt denna kungörelse. Förordning (1976:811).

Övergångsbestämmelser

2001:424

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i ärenden där bouppteckningen
har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.