Brev (1949:697) till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö

SFS nr
1949:697
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1949-12-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:448
Upphävd
1991-07-01

—————————————————-
Kungl. Maj:t utfärdar följande

Instruktion för stadsarkivet i Malmö

Denna instruktion länder till efterrättelse från och med den 1 januari
1950 från och med vilken dag kungl. breven den 12 december 1902 angående
befrielse för staden Malmö från skyldighet att överlämna arkivalier till
landsarkivet i Lund och den 23 oktober 1903 angående rätt för tre
församlingar i Malmö att överlämna sina äldre arkivalier till
stadsarkivet i Malmö ävensom de bestämmelser i övrigt, som må vara
häremot stridande, upphöra att gälla.

—————————————————–