Kungörelse (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner

SFS nr
1949:719
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1949-12-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1592
Upphävd
2010-01-01

1. Vid den nya indelning av riket i borgerliga kommuner, som föranledes
av lagen den 21 juni 1946, nr 315, skola samtliga kommunala arkivalier,
tillhöriga kommun, som sammanlägges med annan kommun, med
leveransreversal överlämnas till den nybildade kommunen.

Leveransreversalet skall angiva det kommunala arkivets serierubriker och
årtal samt innehålla uppgift om antalet band, buntar, pärmar, kortlådor,
lådor för ämnesordnade handlingar och dylikt inom varje serie ävensom
anteckning om serierubrik och årtal för de handlingar, som utgallrats.

Leveransreversalet skall överlämnas i tre exemplar. Av dessa behåller
den nybildade kommunen ett. Ett exemplar med därå tecknat bevis om de
överlämnade handlingarna lämnas till kommunalnämndens ordförande i den
upphörande kommunen. Det tredje exemplaret skall av den nybildade
kommunen insändas till vederbörande lands- eller länsarkiv.

2. De kommunala myndigheterna äga för råd och anvisningar angående
arkivvården och inrättandet av arkivlokaler att hänvända sig till
vederbörande lands- eller länsarkivarie.