Lag (1949:722) om pantlånerörelse

SFS nr
1949:722
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1949-12-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1000
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:545

Behörighet att idka pantlånerörelse m.m.

1 § Lånerörelse, i vilken lösören mottages såsom pant
(pantlånerörelse), må icke utövas utan tillstånd av länsstyrelsen.

Tillstånd må meddelas endast om behov av rörelsen anses föreligga och
skall företrädesvis lämnas antingen kommun eller ock bolag eller
ekonomisk förening som har till syfte att driva rörelsen på villkor,
fördelaktiga för låntagarna, och utan rätt för delägare eller annan
att njuta del i vinst.

Enskild person må beviljas tillstånd endast om han gjort sig känd för
redbarhet och ordentlighet och i övrigt anses lämplig.

Tillstånd meddelas för viss tid, högst tio år.

2 § Ansökning om tillstånd att idka pantlånerörelse göres hos
länsstyrelsen i det län, där rörelsen skall bedrivas. Ansökningen
skall innehålla uppgift om ort och lokal för rörelsen samt om de
låneavgifter och övriga lånevillkor som sökanden ämnar tillämpa.

Länsstyrelsen har att inhämta yttrande över ansökningen av kommunens
beslutande myndighet och av polismyndigheten i orten.

3 § Där pantlånerörelse bedrives av kommun, bolag eller ekonomisk
förening, skall för rörelsen finnas anställd särskild föreståndare,
vilken är ansvarig för rörelsens behöriga utövande.

Utövas rörelsen av bolag eller ekonomisk förening, skall föreståndaren
vara godkänd av länsstyrelsen. Godkännande må meddelas endast den, som
uppfyller de i 1 § tredje stycket stadgade villkoren.

Avgår av länsstyrelsen godkänd föreståndare, må rörelsens utövare,
under förutsättning att ansökan om godkännande av ny föreståndare
ofördröjligen göres, i avbidan på beslut härom utse person, som
uppfyller villkoren i 1 § tredje stycket, att tills vidare vara
ansvarig föreståndare i den avgångnes ställe.

4 § Har enskild person som utövar pantlånerörelse avlidit, må rörelsen
för dödsboets räkning fortsättas under återstående tillståndstid.
Rörelsen må likväl utövas endast genom ansvarig föreståndare, som i 3
§ omförmäles; för tiden till dess föreståndare godkänts av
länsstyrelsen skall vad i tredje stycket nämnda paragraf stadgas äga
motsvarande tillämpning.

5 § Tillstånd att idka pantlånerörelse samt godkännande av
föreståndare må återkallas när anmärkningar mot rörelsens skötsel
eller mot vederbörandes lämplighet därtill föranleda.

Huvudgrunder för pantlånerörelses bedrivande

6 § Vid meddelande av tillstånd till pantlånerörelse skall
länsstyrelsen fastställa låneavgifter. Länsstyrelsen skall därjämte
angiva den lokal, som må användas, meddela erforderliga bestämmelser
om pants vård och förvaring samt lämna de ordningsföreskrifter med
avseende å rörelsen, som kunna anses påkallade.

Finner länsstyrelsen på grund av ändrade förhållanden eller av annan
anledning erforderligt att gällande låneavgifter jämkas eller att
ändring eljest vidtages av givna föreskrifter eller att nya
föreskrifter meddelas, skall länsstyrelsen meddela förordnande därom.

7 § Låneavgiften skall utgå med viss procent för år av lånebeloppet.

Utövare av pantlånerörelse må ej taga eller betinga sig vederlag för
lån annorledes än i form av låneavgift, ej heller fordra eller mottaga
skuldförbindelse å lånebeloppet.

8 § Vid pantsättning skall låntagaren tillställas särskilt bevis om
pantsättningen /k/ (pantsedel) /-k/. Pantsedel skall vara försedd med
det nummer, under vilket lånet införts i den i 18 § omförmälda bok,
samt innehålla uppgift om dagen för pantsättningen, lånets
förfallodag, lånesumman, låneavgiften, det procenttal efter vilket
avgiften utgår och övriga lånevillkor ävensom om pantens eller
panternas art samt antal, mått eller vikt.

9 § Panterna skola hållas försäkrade mot brand- och vattenskada samt
stöld till betryggande belopp.

10 § Lån i pantlånerörelse må, ändå att annat avtalats, icke anses
förfallet till betalning tidigare än fyra månader efter dess
utlämnande.

Oavsett avtalad lånetid är låntagare berättigad att, närhelst han så
önskar intill dess åtgärder för pantens försäljning vidtagits, inlösa
panten.

11 § Har ett lån förfallit till betalning, får panten försäljas.

Åtgärder för försäljning får dock ej utan särskild begäran från
låntagaren vidtas tidigare än två månader efter lånets förfallodag.
Försäljningen får inte ske på annat sätt än på offentlig auktion på den
ort, där pantsättningen ägt rum, eller, då panten är ett värdepapper som
är noterat vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, genom
värdepappersinstitut till gällande börs- eller marknadspris.

Försäljning på auktion skall minst åtta dagar i förväg kungöras i
tidning inom orten med angivande även av lånets förfallodag eller, om
flera panter skall försäljas, under vilken eller vilka månader
förfallotiderna inträffat. Lag (1992:545).

12 § Om köpeskillingen vid pantförsäljning efter avdrag för
lånesumman, låneavgiften och försäljningskostnaden ger ett överskott
på minst femtio kronor, skall pantsättaren snarast möjligt på egen
bekostnad underrättas om detta genom rekommenderat brev. Lag
(1985:985).

13 § Från bestämmelserna i 7 § andra stycket, 9 §, 10 § första stycket
och 11 § andra stycket må länsstyrelsen, då särskilda skäl därtill
äro, medgiva undantag.

14 § Pantlånerörelse står under tillsyn av länsstyrelsen, som har att
genom inspektion eller på annat lämpligt sätt övervaka att rörelsen
bedrives i överensstämmelse med denna lag och de av länsstyrelsen med
stöd av 6 § meddelade föreskrifterna.

Utövare av pantlånerörelse vare skyldig att tillhandahålla
länsstyrelsen erforderliga uppgifter om rörelsen samt att låta
länsstyrelsen få del av rörelsens bokföring ävensom tillträde till
lokalerna.

15 § I pantlånerörelses lokal skola denna lag samt tillståndsbeviset
för rörelsen och de särskilda föreskrifter, som lämnats av
länsstyrelsen, finnas tillgängliga för allmänheten.

Kontrollföreskrifter m.m.

16 § Pant må mottagas endast från den, som är känd för
pantlånerörelsens utövare eller hans personal eller ock kan legitimera
sig på ett tillfredsställande sätt.

17 § Ej må pant mottagas från den, som är synbarligen berörd av starka
drycker eller ej fyllt aderton år.

Såsom pant må icke mottagas föremål, vilket kan antagas vara
smittofarligt eller behäftat med ohyra, ej heller i något fall säng-
eller barnkläder.

18 § Över pantlånerörelse skall föras bok /k/ (pantbok), /-k/ av
vilken i löpande nummerföljd kan inhämtas upplysning om varje utlämnat
lån, dagen för pantsättningen, villkoren för lånet, pantens eller
panternas art och antal, mått eller vikt ävensom i förekommande fall
fabrikat och tillverkningsnummer eller annat särskilt kännemärke,
vidare om dag då panten löses. Därjämte skola antecknas pantsättares
och pantlösares för- och tillnamn, yrke och bostad samt arten av och
numret å legitimationshandling, som må hava företetts. Pantbok må,
därest så finnes lämpligt, föras i särskilda avdelningar. Pantbok
skall vara inbunden och försedd med fortlöpande sidtal.

Där länsstyrelsen det medgiver, må anteckningarna göras i annan
ordning än i bok; om dylika anteckningar skall i tillämpliga delar
gälla vad om pantbok är stadgat.

Varje pant skall förses med samma nummer som dess nummer i pantboken.

19 § Efter anmälan av polismyndighet att gods förekommit eller
olovligen frånhänts ägaren vare enskild person som utövar
pantlånerörelse eller föreståndare för sådan rörelse pliktig att
ofördröjligen undersöka om godset finnes i hans besittning och om han
innehar någon anteckning om detsamma. Vinnes upplysning om godset,
skall polismyndigheten så fort ske kan underrättas därom.

Erhåller den, som utövar eller förestår pantlånerörelse, annorledes än
nu sagts kännedom om att den, som för pantsättning utbjuder gods,
olovligen åtkommit detsamma eller av annan anledning icke äger rätt
att pantsätta det, eller får han skälig anledning till misstanke
därom, vare han skyldig att genast underrätta polismyndigheten i
orten.

Skriftliga meddelanden från polismyndigheten rörande gods skola under
en tid av ett år förvaras ordnade i tidsföljd eller i annan ordning
som anvisas av polismyndigheten.

20 § Polismyndigheten i orten äger ålägga utövare av pantlånerörelse
att till polismyndigheten anmäla mottagande av föremål av visst eller
vissa slag.

21 § Utövare av pantlånerörelse vare skyldig låta polismyndighet
undersöka rörelsens lokaler samt granska pantboken.

22 § Då med avseende å rörelsen föreligger anledning till anmärkning,
skall polismyndigheten göra anmälan därom till länsstyrelsen samt
föreslå de åtgärder, som kunna vara erforderliga. Åtalas enskild
person som utövar pantlånerörelse eller föreståndare för sådan rörelse
för brott, som omförmäles i 8–11 eller 14 kap. brottsbalken, eller
för förseelse mot denna lag, skall åklagaren så snart ske kan
underrätta länsstyrelsen om åtalet samt om utgången av målet. Lag
(1964:204).

23 § Nedlägges pantlånerörelse eller avgår föreståndare, skall
rörelsens utövare ofördröjligen göra anmälan därom till
länsstyrelsen.

Straffbestämmelser m.m.

24 § 1 mom. Den som idkar pantlånerörelse utan att vara
berättigad till det enligt föreskrifterna i denna lag, döms till böter.

Till samma ansvar vare den förfallen

1) som utövar rörelse, som i 3 eller 4 § avses, annorledes än genom
behörig föreståndare, eller

2) som bryter mot de av länsstyrelsen med stöd av 6 § meddelade
föreskrifterna eller mot bestämmelserna i 7 §, 9 §, 11 § andra eller
tredje stycket, 14 § andra stycket, 17 §, 19 § första eller andra
stycket eller 21 §. Lag (1991:269).

*/k/ 2 mom. */-k/ För förseelse mot 8, 12, 15, 16 eller 18 §, 19 §
tredje stycket, 20 eller 23 § döms till penningböter. Lag (1991:269).

25 § Utövare av pantlånerörelse så ock föreståndare ansvarar för
förseelse mot denna förordning, som begås av person, anställd i
rörelsen, liksom vore förseelsen begången av honom själv, därest ej
omständigheterna göra sannolikt att förseelsen skett utan hans vetskap
och vilja.

26 § har upphävts genom lag (1964:204).

27 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos
länsstyrelsen genom besvär. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos
regeringen genom besvär.

Polismyndighetens och länsstyrelsens beslut skall gälla omedelbart, om
ej annat föreskrivs. Lag (1985:576).

Övergångsbestämmelser

1949:722

Denna lag träder i kraft den 1 april 1950.

Genom lagen upphävas förordningen den 28 maj 1918 (nr 387) angående
idkande av pantlånerörelse och lagen den 22 juni 1911 (nr 53 s. 2) om
vissa aktiebolag, som driva lånerörelse.

Pantlånerörelse, som vid denna lags ikraftträdande med vederbörligt
tillstånd utövas, må under iakttagande av de i denna lag meddelade
bestämmelserna fortsättas under en tid av tio år efter nämnda
tidpunkt, utan att nytt tillstånd erfordras. För sådan rörelse skall
länsstyrelsen så snart ske kan meddela föreskrifter, som i 6 §
omförmälas. Söker utövare av sådan rörelse före utgången av sagda
period nytt tillstånd för tiden därefter, må sådan ansökning kunna
beviljas utan hinder av företrädesrätt som omförmäles i 1 §.

Å låneförhållande, som uppkommit före denna lags ikraftträdande, äga
äldre bestämmelser tillämpning.

1971:1159

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som
meddelats före den 1 januari 1972.

1985:985

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Har panten tagits emot före
ikraftträdandet, tillämpas dock äldre bestämmelser.

1991:983

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 11 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan
fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt
fondkommissionslagen (1979:748).