Kungl. Maj:ts kungörelse (1949:97) med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m.

SFS nr
1949:97
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1949-03-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1545
Upphävd
1992-01-01

1 § I Idefjorden och Svinesund ut till en rät lnje, som tänkes dragen
från Kjeöens (Kidöns) sydöstra ända till Nordbytångens nordligaste
spets, må fiske efter lax eller laxöring icke äga rum under tiden från
och med den 26 augusti till och med sista dagen i februari. Under
denna tid må ej heller för fångst av lax eller laxöring avsett redskap
utsättas, begagnas eller kvarlämnas i fiskevattnet.

Om fisket i nämnda vatten gäller dessutom vad nedan i 2–9 §§
stadgas.

2 § Under tiden från lördag klockan 6 eftermiddagen till måndag
klockan 6 förmiddagen må icke för fångst av lax eller laxöring avsett,
bundet eller av hårt material förfärdigat redskap begagnas eller vara
utsatt på sådant sätt, att lax eller laxöring kan fångas däri eller

hindras att framgå. Ryssjor skola vara upptagna ur vattnet och
antingen uppsatta på land eller upphängda på pålar över vattenytan. I
kilnotar och liknande redskap skall landarmen antingen vara upptagen
och upplagd på land eller lösgjord från landfästet och fastgjord till
redskapets mot land vettande sida. I båda fallen skall redskapets
ingångsöppning vara helt tillsluten.

3 § För fångst av lax eller laxöring må ej användas bundet redskap med
mindre maskor än 58 millimeter eller, såvitt angår de inom området
brukliga, med ledarm försedda ryssjorna, 32 millimeter räknat från
knutarnas mittpunkter, när redskapet befinner sig i vått tillstånd.
Drivgarn, ljuster eller annat med spets eller krok försett redskap,
som icke är avsett att slukas av fisken, må ej användas.

4 § Flera än två kilnotar eller bottengarn må icke utsättas utanför
varandra, vare sig i en och samma linje i ledarmens längdriktning
eller inom ett avstånd av 50 meter från nämnda linje. Ej heller må den
i 3 § angivna maskvidden förminskas genom anbringande av två eller
flera redskap bakom eller intill varandra eller på annat sätt.

5 § Lax, som i längd icke håller 50 centimeter, räknat från nosspetsen
till ändan av stjärtfenans mellersta strålar, må icke fångas och ej
heller laxöring, som i längd icke håller 30 centimeter, räknat på
samma sätt.

6 § På sträckan från det sydligaste gränsröset i innersta delen av
Idefjorden och ut till en rät linje, som tänkes dragen över den
sydligaste spetsen av Sauön och över det sydligaste Kusjaer tvärs över
mot svenska sidan, må fiskredskap icke utsättas närmare riksgränsen än
50 meter.

I den del av Idefjorden och Svinesund, som ligger utanför den
sistnämnda linjen, må för fångst av lax eller laxöring avsett, i 2 §
nämnt redskap icke utsättas på större avstånd från land än en
fjärdedel av fjordens eller sundets bredd vid vanligast under sommaren
rådande lågvattenstånd. I tveksamma fall bestämmes bredden genom syn
på stället, varvid skall iakttagas att mätningen såvitt möjligt sker
vinkelrätt mot fjordens eller sundets längdriktning på ifrågavarande
plats.

7 § I den del av Idefjorden, som ligger innanför Årebackesund, må ej
användas vad av större längd än 75 meter eller större djup än 11
meter. Ej heller må där användas vad av mindre längd eller djup,
vilken icke har minst 26 millimeters avstånd mellan knutarna, uppmätt
såsom i 3 § sägs.

8 § Lax och laxöring, som fångas under förbjuden tid eller håller
mindre mått än i 5 § angives, skall omedelbart, såvitt möjligt
oskadad, åter utsläppas i vattnet.

9 § Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län må, därest framställning
göres om tillstånd att för vetenskapligt ändamål eller för fiskodlings
utförande fånga lax eller laxöring under förbjuden tid eller på
förbjudet sätt, efter vederbörande fiskeriintendents hörande lämna
sådant tillstånd.

10 § Under tiden från och med den 26 augusti till och med den sista
dagen i februari må ej någon inom riket saluhålla, utbjuda, sälja
eller i återförsäljningssyfte köpa lax eller laxöring, som han vet
vara fångad i här avsedda fiskevatten, så framt ej visas, att den
blivit fångad under tillåten tid. Kungörelse (1955:47).

11 § I fråga om den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1–
8 eller 10 § gälla föreskrifterna om ansvar i 35 a § lagen (1950:596)
om rätt till fiske. Förordning (1975:180).

12 § I fråga om fångst, som någon har erhållit genom brott som avses i
11 §, samt i fråga om fiskredskap, som använts som hjälpmedel vid
sådant brott, gälla föreskrifterna om förverkande i 36 § lagen
(1950:596) om rätt till fiske. Förordning (1975:180).

13 § Bestämmelserna i 34–38 §§ fiskeristadgan (1954:607) gälla i
tillämpliga delar ifråga om brott som avses i 11 §. Förordning
(1975:180).