Kungörelse (1950:153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket

SFS nr
1950:153
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1950-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1617
Upphävd
1994-04-01

1 § För att tjäna till ledning för innehavare av allmänna hamnar samt
länsstyrelserna vid utfärdande av hamnordningar eller andra
ordningsföreskrifter för hamnarna i enlighet med förordningen den 8
maj 1874 angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för
allmänna hamnarna i riket skall av kommerskollegium upprättas
normalförslag till hamnordning. Om så finnes lämpligt, skall kollegium
utarbeta flera normalförslag, lämpade för hamnar av olika slag eller
belägenhet.

Det åligger vidare kommerskollegium att på begäran tillhandagå
innehavare av allmän hamn med råd och upplysningar angående
ordningsföreskrifter som förut nämnts.

2 § Där ej särskilda skäl föranleda till annat, skall i hamnordning
och andra ordningsföreskrifter för allmän hamn finnas angivet det
område i vattnet, inom vilket föreskrifterna skola tillämpas. Detta
område bör i allmänhet sammanfalla med det område, inom vilket
hamnavgift må upptagas enligt vederbörligen fastställd taxa.

3 § Innan länsstyrelse prövar fråga om fastställelse eller meddelande
av ordningsföreskrifter för allmän hamn, skall länsstyrelsen inhämta
yttrande från generaltullstyrelsen, då fråga är om tullplats, samt
från kommerskollegium, i den mån så finnes erforderligt. Avskrift av
länsstyrelsens beslut i sådan fråga jämte avskrift av fastställda
ordningsföreskrifter skall städse tillställas generaltullstyrelsen och
kommerskollegium.

4 § Anser länsstyrelsen beträffande tullplats att det område, inom
vilket hamnordning eller andra ordningsföreskrifter för allmän hamn
skola gälla, bör erhålla större utsträckning än generaltullstyrelsen
tillstyrkt, skall frågan om ordningsföreskrifternas tillämpningsområde
underställas Kungl. Maj:ts prövning.

Övergångsbestämmelser

1950:153

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1950.

Har Kungl. Maj:t före denna kungörelses ikraftträdande fastställt
hamnområde för allmän hamn, må i den ordning som angives i ovan nämnda
förordning den 8 maj 1874 och denna kungörelse beslut fattas om
ändring av området för tillämpningen av hamnordning eller andra
ordningsföreskrifter för hamnen.

1993:1617

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

Vid ikraftträdandet skall följande författningar upphöra att gälla,
nämligen

a) lagen (1956:618) om allmänna sammankomster,

b) allmänna ordningsstadgan (1956:617),

c) förordningen (1874 nr 26 s.11) angående hamnordningar och
andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarne i riket, samt

d) kungörelsen (1950:153) med vissa tillämpningsföreskrifter till
förordningen (1874 nr 26 s. 11) angående hamnordningar och
andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarne i riket.

Vid ikraftträdandet skall också punkt 4 i övergångsbestämmelserna
till förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion upphöra
att gälla.

Vid ikraftträdandet skall taxor och reglementen som har beslutats
med stöd av 23 § ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars
1868 (nr 22) eller med stöd av 25 § allmänna ordningsstadgan
upphöra att gälla.

Den 1 januari 1996 skall lokala ordningsföreskrifter,
hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för hamnar som har
utfärdats före ordningslagens ikraftträdande upphöra att gälla.

Föreskrifter som har beslutats med stöd av 10 §
länsstyrelseinstruktionen (1971:460) skall upphöra att gälla den 1
januari 1995.

2. I ett ärende som gäller en ansökan eller anmälan enligt en
författning som avses i punkt 1 andra stycket tillämpas
ordningslagen vid prövning efter ikraftträdandet, om inte något
annat sägs i det följande.

3. Ett godkännande enligt 6 § tredje stycket allmänna
ordningsstadgan gäller till den 1 januari 1995 som ett tillstånd
enligt 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen.

4. Utan hinder av bestämmelserna om besiktning i 2 kap. 12 och 13
§§ ordningslagen får ett samlingstält eller en tivolianordning
användas för sitt ändamål till dess första besiktning sker. Rätten till
användning utan föregående besiktning upphör dock den 30
september 1994, om inte skriftlig ansökan om besiktning har gjorts
dessförinnan.

5. I fråga om överklagande av ett beslut som har meddelats före
ordningslagens ikraftträdande enligt en författning som avses i
punkt 1 andra–fjärde styckena gäller äldre bestämmelser.

6. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av
regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en
föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften.