Kungl. Maj:ts kungörelse (1950:18) angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m.

SFS nr
1950:18
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1950-02-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1491
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1973:1210

1. Upphandling av kontorsinventarier för statsverkets räkning skall
ske enligt av krigsmaterielverket utfärdade anvisningar.

Med kontorsinventarier förstås i denna kungörelse all lös
kontorsutrustning utom sådan kontorsmateriel, om vars upphandling är
särskilt stadgat.

2. har upphävts genom kungörelse (1973:1210).

3. har upphävts genom kungörelse (1973:1210).

4. har upphävts genom kungörelse (1973:1210).

Övergångsbestämmelser

1973:1210

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Genom denna kungörelse upphäves punkterna 2–4 i
kungörelsen (1950:18) angående upphandling och försäljning av
kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m.

1993:1491

Författningarna 1, 2 och 4 skall fortfarande tillämpas på upphandlingar
som påbörjats före utgången av år 1993.