Förordning (1950:25) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond, m.m.

SFS nr
1950:25
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1950-02-17

1 §. Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen
och förordningen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig njuta avdrag
för belopp, som enligt ett mellan statens bränslekommission för Kungl.
Maj:t och kronan, å ena, samt Svenska trävaruexportföreningen, å andra
sidan, den 24 februari 1949 träffat avtal under beskattningsåret
tillgodoförts Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond.

2 §. Den i 1 § nämnda stiftelsen är icke skyldig att erlägga skatt för
inkomst och förmögenhet.

3 §. Medel, vilka utbetalas från den i 1 § nämnda stiftelsen till
skattskyldig, som äger njuta avdrag för till stiftelsen inbetalade
belopp, skola hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det
beskattningsår då medlen kommit honom till godo.

4 §. Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning
erforderliga föreskrifter.