Förordning (1950:263) om upphävande av vissa bestämmelser angående ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m.m.

SFS nr
1950:263
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1950-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 1953:258

Kungl. Maj:t har, med riksdagen funnit gott förordna, att nedan nämnda
förordningar skola upphöra att gälla, nämligen

1) förordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning
av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring;

2) förordningen den 28 juni 1941 (nr 593) om ersättning i anledning
av kroppsskada, ådragen under hemvärnstjänstgöring;

3) förordningen den 29 juni 1946 (nr 344) angående höjning av
ersättningar, som utgå jämlikt förordningen den 18 juni 1909 (nr 89)
om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under
militärtjänstgöring;

4) förordningen den 29 juni 1946 (nr 347) angående provisorisk
förbättring av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen
under militärtjänstgöring vid förstärkt försvarsberedskap m.m.;

5) förordningen den 29 juni 1946 (nr 348) om familjebidrag åt
värnpliktiga med flera, vilka drabbats av kroppsskada; samt

6) förordningen den 26 juni 1948 (nr 422) med särskilda bestämmelser
rörande ersättning i vissa fall enligt förordningen den 18 juni 1927
(nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under
militärtjänstgöring, m.m.

Dock skall iakttagas,

dels att förordningarna den 18 juni 1927 och den 28 juni 1941 skola –
där ej annat följer av denna dag utfärdad militärersättningsförordning
(nr 261) och förordning angående omreglering av vissa ersättningar i
anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring (nr 262)
lända till efterrättelse jämväl vid bestämmande av annan ersättning i
anledning av olycksfall som inträffat eller sjukdom som yppats före
denna förordnings ikraftträdande, likväl utan tillämpning av vad i
21 § förordningen den 18 juni 1927 är stadgat för det fall, att den
ersättningsberättigade är bosatt utom riket. Förordning (1953:258)