Kungörelse (1950:335) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring

SFS nr
1950:335
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1950-06-16

1 § Bestämmelserna i förordningen den 2 juni 1950 angående omreglering
av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under
militärtjänstgöring, skola på grund av vad i 1 § 2 mom. förordningen
sägs tillämpas jämväl beträffande

dels ersättning, som med tillämpning av grunderna i förordningen den
18 juni 1909 (nr 89) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen
under militärtjänstgöring, utgives för tid efter den 30 juni 1950,

dels ock ersättning, som med tillämpning av grunderna i förordningen
den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada,
ådragen under militärtjänstgöring, utgives för tid efter den 30 juni
1950 i anledning av kroppsskada, som före den 1 januari 1949 drabbat
till fast anställt eller indelt manskap hörande person eller som före
den 1 juli 1950 drabbat i sagda förordning den 18 juni 1927 avsedd
värnpliktig eller person, vilken med avseende å den årliga
arbetsförtjänstens beräkning jämställts med värnpliktig.

2 § Beträffande utbetalning av ersättning enligt omförmälda förordning
den 2 juni 1950 skola stadgandena i 8 och 9 §§ kungörelsen den 16 juni
1950 (nr 334) med tillämpningsföreskrifter till
militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261) äga
motsvarande tillämpning.