Kyrkomusikerförordning (1950:375)

SFS nr
1950:375
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1950-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:8
Upphävd
1990-07-01

1 § 2 mom. Varje territoriell församling skall utgöra ett
kyrkomusikerdistrikt. Om det finns särskilda skäl, får en församling
delas upp i skilda distrikt eller flera församlingar helt eller delvis
förenas med varandra till ett distrikt. Förordning (1983:566).

1 § 3 mom. Med församling avses i denna stadga den eller de
församlingar, som utgöra kyrkomusikerdistriktet eller vari distriktet
ingår.

Med kyrkoråd avses i denna stadga, där ej annat sägs, kyrkorådet i
församlingen eller, där församlingar tillsammans bilda ett
kyrkomusikerdistrikt, det för församlingarna gemensamma kyrkorådet.

Om flera församlingar tillsammans bildar ett pastorat eller en annan
kyrklig samfällighet, avser vad som sägs om församling i stället
samfälligheten och vad som sägs om kyrkoråd i stället samfällighetens
kyrkoråd. Detta gäller dock endast i den mån det är fråga om
angelägenheter som ankommer på samfälligheten enligt lagen (1982:1052)
om församlingar och kyrkliga samfälligheter, bestämmelser som avses där
eller beslut som har fattats med stöd av den lagen. Förordning
(1983:566).

3 § 2 mom. Den som tillfälligt skall utöva tjänst som organist,
kyrkokantor eller biträdande kyrkomusiker anställes som innehavare av
extra tjänst eller arvodestjänst.

Den som tillfälligt skall utöva tjänst som skolkantor anställes som
innehavare av extra ordinarie eller extra tjänst eller som orgelspelare.
Förordning (1978:877).

5 § 5 mom. Domkapitlet fastställer distriktsindelning. Förordning
(1983:566).

10 § 7 mom. upphävd genom förordning (1978:877).

20 § 2 mom. Skolkantor må endast då särskilda skäl föreligga åläggas
biträda vid flera än en högmässa samma dag eller tjänstgöra vid flera än
24 gudstjänster årligen i annan gudstjänstlokal än den eller dem, dit
hans kyrkomusikaliska tjänstgöring huvudsakligen är förlagd.

Skolkantor må ej åläggas att årligen biträda vid flera än åtta
tillfälligtvis ifrågakommande gudstjänster eller andaktsstunder.

För kyrkomusikaliska åligganden må skolkantor ej tagas i anspråk på
sådana tider, att han därav hindras fullgöra sin lärartjänst. Förordning
(1978:877).

22 § De åligganden, som skola åvila biträdande kyrkomusiker, framgå av
den för varje sådan tjänst gällande instruktionen. Därest i tjänst såsom
biträdande kyrkomusiker ingår fyllnadstjänstgöring, skola beträffande
dylik tjänstgöring bestämmelserna i 13-17 d §§ äga motsvarande
tillämpning. Förordning (1978:877).

30 § 8 mom. Skall domkapitlet upprätta nytt förslag sedan beslutet med
det ursprungliga förslaget har ändrats eller upphävts efter
överklagande, får domkapitlet på förslaget bara föra upp dem som på
förfrågan skriftligen har förklarat sig kvarstå som sökande. Förordning
(1987:549).

56 § 4 mom. Kyrkorådet får begära att skolstyrelsen beslutar i frågor
som rör den kyrkomusikaliska delen av en skolkantorstjänst. Kyrkorådet
får också begära att skolstyrelsens beslut i sådana frågor skall
överlämnas för fastställelse till den myndighet hos vilken
skolstyrelsens beslut får överklagas. Förordning (1987:549).

59 § 2 mom. Ingår fyllnadstjänstgöring enligt 13 § 1 i tjänsten och
uppgår det fastställda timtalet för den kyrkomusikaliska tjänstgöringen
till högst 29 veckotimmar, skola de på tjänstgöring motsvarande högst 30
veckotimmar belöpande avlöningskostnaderna, i den mån de icke avse
flyttningskostnadsersättning, reseersättning, sjukvård och
begravningshjälp, fördelas mellan pastoratet och vederbörande skola i
förhållande till timtalet för den kyrkomusikaliska verksamheten och
timtalet för fyllnadstjänstgöringen. Därest den sammanlagda
tjänstgöringen överstiger 30 veckotimmar, skall vid fördelningen
timtalet för fyllnadstjänstgöringen minskas med överskjutande timtal.

Fullgör innehavare av ordinarie eller extra ordinarie organisttjänst
eller extra ordinarie biträdande kyrkomusikertjänst fyllnadstjänst
göring enligt 13 § 1 vid skola där musiklärartjänst av samma anställ
ningsform som kyrkomusikertjänsten tillhör eller skulle tillhöra lägre
lönegrad än kyrkomusikertjänsten, skall skolan dock icke bestrida mer än
som skulle belöpa på densamma därest kyrkomusikerns lön utginge efter
den tjänstetidsklass, som inom den lägre lönegraden svarar mot den
tjänstetidsklass inom den högre lönegraden, vari tjänstinnehavaren är
placerad. Fullgöres fyllnadstjänstgöringen av extra organist eller extra
biträdande kyrkomusiker eller av organist eller biträdande kyrkomusiker
i arvodesanställning, skall skolan ej bestrida högre belopp av
avlöningskostnaderna än som motsvarar det arvode skolan skulle haft att
till kyrkomusikern utbetala, därest han varit timlärare i ämnet vid
skolan.

Avlöningskostnaderna för vikarie, som förordnas för enbart den
kyrkomusikaliska delen av tjänsten, bestridas helt av pastoratet, och
samma kostnader för vikarie, som förordnas för enbart fyllnadstjänst
göring enligt 13 § 1, helt av vederbörande skola.

Arvode för fyllnadstjänstgöring enligt 13 § 1 bestrides i övrigt av
skolan.

Skolan skall också betala kostnaderna för de arbetsgivaravgifter som
anges i 1 kap. 1 § andra stycket och 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om
socialavgifter, till den del de skall betalas på de avlöningsförmåner
som skolan har att svara för enligt första–fjärde styckena. Förordning
(1983:566).

59 § 6 mom. har upphört att gälla genom förordning (1983:566).

10 kap. Överklagande

66 § Kyrkorådets beslut om tjänstgöringsbetyg får överklagas hos
domkapitlet.

Om överklagande av kyrkorådets beslut om tillsättning av
organisttjänster, tjänster som biträdande kyrkomusiker eller
kyrkokantorstjänster gäller vad som föreskrivs i lagen (1982:1052) om
församlingar och kyrkliga samfälligheter. Kyrkorådets beslut om
tillsättning av organisttjänster, extra ordinarie tjänster som
biträdande kyrkomusiker eller kyrkokantorstjänster får också överklagas
av sökande som domkapitlet har fört upp på förslag till tjänsten.
Förordning (1987:549).

67 § Skolstyrelsens beslut enligt denna förordning eller enligt
bestämmelse som avses i förordningen får överklagas hos länsskolnämnden,
när beslutet gäller

1. tjänstledighet eller vikariat för skolkantor,

2. tjänstledighet eller vikariat för organist eller extra ordinarie
eller extra biträdande kyrkomusiker såvitt avser fyllnadstjänstgöring
enligt 13 § 1,

3. bisysslebesked för skolkantor. Förordning (1987:549).

68 § Domkapitlets beslut får överklagas hos regeringen, när beslutet
gäller

1. medgivande att inrätta tjänst som biträdande kyrkomusiker enligt 2 §
5 mom.,

2. fastställelse av distriktsindelning enligt 5 § 5 mom.,

3. fastställelse av tjänstetyp enligt 5 § 6 mom.,

4. fastställelse av anställningsform enligt 6 § andra stycket,

5. tillgodoräkning av tjänstgöring enligt 24 § 3 mom.,

6. befrielse från behörighetsvillkor enligt 24 § 5 mom. och 26 § 3 mom.,

7. förslag till tillsättning av tjänst enligt 30 § 3–5 och 8 mom., 36 §
och 37 § 2 mom.,

8. förklaring att behörig sökande saknas enligt 30 § 6 mom.

Övriga beslut av domkapitlet enligt denna förordning eller enligt
bestämmelser som avses i förordningen får inte överklagas, utom i fall
som avses i 72 §. Förordning (1987:549).

69 § Länsskolnämndens beslut får överklagas hos regeringen, när beslutet
gäller tillsättning av tjänst enligt 37 § 1 mom. eller vikariat eller
bisysslebesked enligt 67 §.

Övriga beslut av länsskolnämnden enligt denna förordning eller enligt
bestämmelser som avses i förordningen får inte överklagas, utom i fall
som avses i 72 §. Förordning (1987:549).

70 § Förslag av sådan särskild nämnd som avses i 37 § 1 mom. får inte
överklagas. Förordning (1987:549).

71 § Beslut av domkapitlet om förslag till tillsättning av
organisttjänst, extra ordinarie tjänst som biträdande kyrkomusiker eller
kyrkokantorstjänst får överklagas också av kyrkorådet. Förordning
(1987:549).

72 § Att sådana beslut som domkapitlet och länsskolnämnden har meddelat
i ärenden om tjänstledighet får överklagas hos statens arbetsgivarverk i
sista instans följer av tjänstledighetsförordningen (1984:111).
Förordning (1987:549).

1987:549

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
tillämpas äldre föreskrifter.