Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till Patent- och registreringsverket genom posten

SFS nr
1950:407
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1950-06-29

För att inbetalning till Patent- och registreringsverket genom posten
skall anses fullgjord inom föreskriven tid, skall inbetalningskort eller
postanvisning hava avlämnats å inrikes postanstalt eller, där
inbetalningen sker medelst girokort eller utbetalningskort, beloppet
hava avförts från avsändarens postgirokonto inom nämnda tid.

Å vederbörlig kupong skola antecknas namn och adress å den, för vars
räkning inbetalning sker, ävensom tydlig uppgift om vilket ärende det
inbetalade beloppet avser samt avgiftens art (exempelvis “årsavgift för
patent nr”, “avgift för förnyelse av varumärke nr”).