Kungörelse (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

SFS nr
1950:431
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1950-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1437

1 § Har upphävts genom förordning (2003:898).

2 § Har upphävts genom förordning (1993:1197).

3 § Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala
indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen
kommun eller ingår i en nybildad kommun, har kommunstyrelsen i
den kommun till vilken kommundelen hör enligt den nya
indelningen, att från den motsvarande myndigheten i den
förstnämnda kommunen på begäran erhålla de till denna myndighet
överlämnade uppgifterna från Skatteverkets beskattningsdatabas
och förvaltningsrättens domar angående ändring av taxering av
fastighet för året närmast före det, då indelningsändringen
träder i kraft.

Vad i första stycket sägs skall tillämpas också om en kommun i
sin helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en
nybildad kommun. Förordning (2009:873).

4 § Har upphävts genom förordning (1990:1242).

5 § Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala
indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen
kommun eller ingår i en nybildad kommun i annat län, ska
Skatteverket, så snart det kan ske, tillställa
kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör
enligt den nya indelningen uppgift om de sammanlagda
beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommundelen i besluten
om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) året innan indelningsändringen träder i kraft.

Det som sägs i första stycket angående uppgift om de
sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten
om slutlig skatt året innan indelningsändringen träder i
kraft, gäller också om en annan kommun i sin helhet
införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad
kommun. Förordning (2011:1437).

6 § Skatteverket skall också i andra fall än som sägs i 5 § på
begäran av kommunstyrelse lämna uppgift om de sammanlagda
beskattningsbara förvärvsinkomsterna eller annan uppgift som är
tillgänglig för verket om kommun som berörs av ändring i
kommunal indelning. Förordning (2003:898).

Övergångsbestämmelser

2000:855

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

2003:898

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 3 § första
stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för uppgifter
som överlämnats från skattemyndigheternas regionala
fastighetstaxeringsregister.

2011:1437

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och
tidigare års taxeringar.