/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver;

SFS nr
1950:506
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1950-09-15
Författningen har upphävts genom
SFS1990:622
Upphävd
1991-01-01

1 § Svensk eller i Sverige beredd fisk eller fiskrom eller svenska
konserver av fisk, fiskrom, kräftdjur eller musslor må ej utföras ur
riket, med mindre varan uppfyller av statens jordbruksnämnd fastställda
villkor i fråga om kvalitet, beredning, förpackning och beteckning.

2 § Vad i 1 § stadgas skall icke äga tillämpning

då utförseln avser en myckenhet av högst 5 kilogram;

då varan medföres av resande för hans eller hans hushålls räkning och
prövas icke överstiga behovet; eller

då varan utföres såsom skeppsproviant eller i och för restaurangrörelse
å tåg, buss, färja eller luftfartyg och prövas icke överstiga för
ändamålet erforderlig myckenhet.

3 § Det ankommer på jordbruksnämnden att meddela de kontrollföreskrifter
som erfordras för tillsyn å exporten av i denna kungörelse avsedda
varor. Kontrollör, som förordnats med stöd av dylika föreskrifter, skall
äga undersöka för export avsedd vara och skall, då det erfordras för
sådan undersökning, äga tillträde till lokal, där varan finnes, samt
vara berättigad att uttaga prov av varan.

4 § Exportör är pliktig att i den mån jordbruksnämnden så föreskriver
erlägga avgift till bestridande av kostnaderna för exportkontrollen med
belopp som nämnden bestämmer.

5 § Angående påföljd för överträdelse av det i 1 § stadgade
utförselförbudet är stadgat i lagen om straff för olovlig varuutförsel.

Den som vägrar kontrollör att verkställa undersökning eller uttaga prov,
straffes med dagsböter. Ådömda böter tillfalla kronan.

6 § Jordbruksnämnden äger, när skäl äro därtill, medgiva undantag från
de i 1 § meddelade föreskrifterna.