Kungörelse (1950:516) om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem

SFS nr
1950:516
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1950-10-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:308
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1971:1014

1 § Det i 7 kap. lagen om fastighetsbildning i stad föreskrivna
fastighetsregistret må, såvitt angår band till tomtbok och stadsägobok
samt bihang B och C, helt eller delvis inrättas enligt lösbladssystem,
därest så med hänsyn till omständigheterna finnes lämpligt. Fråga
härom prövas av lantmäteristyrelsen.

2 § I den mån ej annat föranledes av bestämmelserna i denna kungörelse
skall i fråga om lösbladssystem gälla vad i förordningen den 12 maj
1917 med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad är
stadgat, så ock vad eljest finnes särskilt föreskrivet om uppläggandet
och förandet av fastighetsregister för stad.

3 § Lösbladsband skall vara försett med låsinrättning. Nyckel till
bandet skall förvaras under lås på registerförarens ansvar.

Till registerblad i lösbladsband skola användas blanketter i
överensstämmelse med härvid fogade formulär L 1 A, L 1 B, L 2, L 6 och
L 7./n1/ Formulären L 1 A och L 1 B ersätta formulär 1 enligt
förordningen den 12 maj 1917 och motsvara, det förra avdelning A och
det senare avdelning B i sistnämnda formulär. Formulären L 2, L 6 och
L 7 ersätta i nu nämnd ordning formulären 2, 6 och 7 enligt samma
förordning.

//n1// Formulären finns inte med här.//

4 § Å samma registerblad tillhörande tomtboken må icke registreras mer
än en tomt. Dock må två tomter inom samma kvarter, vilkas beteckningar
följa i ordning omedelbart efter varandra, registreras i ordningsföljd
å var sin sida av samma huvudblad.

Å samma registerblad tillhörande stadsägoboken må icke registreras mer
än en stadsäga. Sedan en stadsägoenhet registrerats i stadsägoboken,
må dock två eller flera stadsägor, som därefter bildats inom enheten,
registreras å samma huvudblad.

Å samma registerblad tillhörande bihang B eller C må icke registreras
mer än ett område.

5 § Om det för viss tomt eller för visst område i bihang B eller C
avsedda utrymmet å ett huvudblad fullskrivits, skall fortsättningsblad
för tomten eller området uppläggas. Detsamma gäller, om det å
huvudblad inom upplägg för stadsägoenhet sist upptagna rummet
fullskrivits.

6 § Registerblad inom upplägg för kvarter skall betecknas med
kvarterets nummer eller namn eller i förekommande fall med bådadera.
Därjämte skola registerbladen inom avdelning A betecknas med nummer
i fortlöpande följd inom avdelningen samt huvudblad inom avdelning B
betecknas med samma nummer, i förekommande fall jämte littera, som den
tomt vilken registrerats å första sidan av bladet eller för vilken
första sidan reserverats.

Registerblad inom upplägg för stadsägoenhet skall betecknas med
stadsägoenhetens nummer eller, om i enhetens registerbeteckning ingå
flera nummer, det lägsta numret i enhetens registerbeteckning vid den
tid, då någon del av enheten först registrerades i lösbladsband.
Huvudblad inom sådan enhet skall därjämte betecknas med samma nummer
som det första rummet å bladet.

Huvudblad till bihang B eller C skall betecknas med samma nummer som
det å bladet registrerade rummet.

Fortsättningsblad avseende tomt, stadsäga eller område i bihang B
eller C skall betecknas med huvudbladets nummer och i förekommande
fall littera med tillägg av närmast lediga bokstav i lilla alfabetet.

7 § I särskild förteckning enligt härvid fogat formulär 15/n2/ skall
angivas för tomt- och stadsägobok de upplägg samt för bihang B och C
de rum, som äro registrerade i lösbladsband. Sådan förteckning skall
föras särskilt för varje avdelning av registret, där lösbladsband
finnes, samt skall förvaras i början av första lösbladsbandet inom
avdelningen.

//n2// Formulären finns inte med här.//

Bladen inom förteckning enligt formulär 15 skola numreras i löpande
följd särskilt för varje avdelning.

Å första registerbladet inom varje upplägg för kvarter eller
stadägoenhet skall antecknas, av vilka huvudblad upplägget består.

Finnes fortsättningsblad, skall anteckning därom göras å huvudbladet.

8 § Registerblad, som i följd av slitning eller eljest tarvar
omskrivning, må efter medgivande av lantmäteristyrelsen uttagas och
ersättas med nytt.

Uttagna blad skola numreras i löpande följd och av registerföraren på
betryggande sätt förvaras.

Då blad efter omskrivning ersättes av nytt, skall registerföraren med
sin namnunderskrift bestyrka omskrivningens riktighet. Å det nya
bladet skall antecknas vilket nummer som åsatts det uttagna bladet.

9 § Till samtliga i denna kungörelse omförmälda blanketter användes
normalpapper av klass nr 1.

Ej må till lösbladsband användas andra pärmar än sådana, som godkänts
av lantmäteristyrelsen.

10 § Vid tillämpning av lösbladssystem skola följande i förordningen
den 12 maj 1917 givna bestämmelser icke gälla, nämligen dels
10 § tredje, femte och sjätte styckena, 12 § första stycket, 13 §
första stycket första punkten samt 16 § tredje och fjärde styckena,
dels ock vad i 10 § andra stycket stadgas därom att vid
tomtbokens första uppläggande uppläggen för de särskilda kvarteren må
för visst fall ordnas efter kvarterens belägenhet å marken.

Bestämmelserna i denna kungörelse gälla ej i den mån de strida mot
bestämmelser som ha samband med uppläggandet av nytt
fastighetsregister. Kungörelse (1968:383).

11 § Lantmäteristyrelsen äger meddela ytterligare föreskrifter rörande
användandet av lösbladsband. Kungörelse (1971:1014).