Kungl Maj:ts kungörelse (1950:523) angående upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m.m.

SFS nr
1950:523
Departement/myndighet
Civildepartementet PE
Utfärdad
1950-10-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:383
Upphävd
1989-07-01

1 § Har pension, som beviljats enligt tjänstepensionsbestämmelser,
antagna av Kungl. Maj:t och riksdagen, antingen helt upphört att utgå
eller för viss tid indragits eller blivit till beloppet reducerad eller
ock blivit utbytt mot livränteförmån, allt på grund av att innehavare
av pensionsrätt dömts till förlust av medborgerligt förtroende, till
påföljd enligt 2 kap. 19 § strafflagen i dess lydelse före den 1 januari
1937, till avsättning eller, i stället för till avsättning, till straff
enligt 2 kap. 17 § strafflagen i dess lydelse före den 1 januari 1949
eller till mistning på viss tid av innehavd tjänst eller ock blivit för
fel eller försummelse i tjänsten skild från anställning, skall, räknat
från och med den 1 januari 1949, av sådan anledning hinder ej längre
föreligga för pensions utgående och reduktion av pension ej längre äga
rum.

Dom eller beslut, som avses i föregående stycke, skall, räknat från och
med den 1 januari 1949, ej heller utgöra hinder för beviljande av
pension enligt i samma stycke angivna pensionsbestämmelser åt därtill
eljest berättigad.

Den som enligt bestämmelserna i första eller andra stycket erhåller
pension frånträder därmed livränteförmån, som tillkommit honom i
stället för pension.

2 § Tjänstelivränta eller däremot svarande förmån, som enligt av Kungl.
Maj:t och riksdagen antagna tjänstepensionsbestämmelser reducerats på
grund av att den livränteberättigade dömts till avsättning eller, i
stället för till avsättning, till straff enligt 2 kap. 17 § strafflagen
i dess lydelse före den 1 januari 1949 eller ock på grund av fel eller
försummelse skilts från anställning, skall, räknat från och med den 1
januari 1949, utgå utan dylik reducering.

Dom eller beslut, som avses i första stycket, skall ej heller medföra
reduktion av livränta, som härefter tillträdes.

3 § Har i samband med pensionsrätts upphörande lämnats
engångsgottgörelse med hänsyn till erlagda avgifter eller har i
särskild ordning beviljats pension eller understöd, som utgår av
statsmedel, beror på Kungl. Maj:ts prövning om och i vad mån pension
eller livränta må utgå enligt bestämmelserna i 1 och 2 §§.

4 § Vad i 1–3 §§ föreskrives skall i tillämpliga delar gälla jämväl i
fråga om pension, livränta eller motsvarande förmån enligt av Kungl.
Maj:t och riksdagen antagna familjepensionsbetämmelser, bestämmelser
för av staten övertagna tjänste- och familjepensionskassor eller
bestämmelser om pensionering av personal i försvarsväsendets reserver.

5 § Framställning om förmån, vartill rätt uppkommer på grund av vad i
denna kungörelse stadgas, skall i varje särskilt fall göras hos
vederbörande pensionsbeviljande myndighet.