Brev (1950:544) till krigsarkivet angående förvaring av krigsfiskalernas arkiv

SFS nr
1950:544
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1950-10-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:446
Upphävd
1991-07-01

Med anledning av framställning av riksarkivet i skrivelse den 15
september 1950 finner Kungl. Maj:t – jämlikt § 2 kungörelsen den 8
september 1924 angående utgallring av arkivalier ur vissa offentliga
arkiv samt angående förvaring av förutvarande statsmyndigheters
ävensom upplösta kommittéers m.fl. arkiv (senaste lydelse se 1946:426)
– gott förordna, att handlingar som tillhört krigsfiskalernas arkiv
skola överlämnas till krigsarkivet.