Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde

SFS nr
1950:595
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1950-12-01

1 § Vattenområde i havet är allmänt (allmänt vatten), där det ej ingår
i fastigheterna (enskilt vatten).

2 § Till fastigheterna hänföres i havet

1. allt vatten inom trehundra meter från fastlandet eller från ö av
minst etthundra meters längd ävensom, på de ställen där den stranden
följande kurvan för högst tre meters djup går längre ut, allt vatten
inom denna djupkurva; samt

2. allt vatten, som har förbindelse med öppna havet allenast över
vatten som nu sagts;

dock att ej på grund av vad under 2 upptagits vatten vid Bohusläns
kust från och med Gullmarsfjorden till och med Hakefjorden må hänföras
till fastigheterna.

3 § Vid rikets östra och södra kuster från gränsen mot Finland till
Listershuvud i Blekinge hänföres till fastigheterna tillika allt
vatten, som väl har annan förbindelse med öppna havet än i 2 § 2
angives men ej av större bredd än en kilometer räknat från fastlandet
eller från ö av minst etthundra meters längd.

Denna bestämmelse skall dock ej äga tillämpning beträffande vatten vid
Gotland eller Öland eller vid andra öar, vilka från fastlandet helt
skiljas av vatten som har förbindelse med öppna havet av större bredd
än en kilometer räknat på sätt i första stycket sägs.

4 § I Norrbottens och Kalmar län hänföras till fastigheterna även
följande vattenområden i havet:

I Norrbottens län vid Torne älvs mynning allt vatten
innanför en linje från gränsen mot Finland vid 65 grader 35 minuter
nordlig bredd västerut till 23 grader 40 minuter ostlig längd från
Greenwich, därifrån norrut till 65 grader 45 minuter nordlig bredd och
därifrån österut till Seskarö; samt

i Kalmar län

allt vatten innanför en linje mellan de södra uddarna av Sladö Ask och
Äskeskär,

Idöfjärden och Björkskärsdjupet innanför en linje mellan de sydöstra
uddarna av Örskär, Idö Stångskär och Bussan,

allt vatten innanför linjen Ljungskärs sydspets-Vinö Bredhäll-Boskärs
nordöstra udde-Örsskärens östra uddar-Logen-Lilla (Södra) Ljusklabb-
Soen,

allt vatten innanför linjen Tjudö sydöstra udde-Träthällarnas huvudö-
Långgrunds norra udde-Slobbsudden-Oxlenäs-Sandö nordspets-Taktö
nordspets-Taktö ostspets- Eneskärs yttre både-Eneskärs sydöstra udde-
Vållöromps nordöstra udde-Vållöromps sydspets-Stora Sillekroks
ostspets-Gåsö ostspets, samt

allt vatten innanför linjen Stångskärs sydspets-Pata Enskärs nordöstra
udde-Pata Enskärs sydspets-Lilla Millgrund-Enskärskläppens ostspets-
Ryssby Enskärs ostspets-Långskärs sydöstra udde-Stånggrund-sydöstra
udden av Ryggås-Stora Rocknekalvens ostspets-Skäggenäslandets
nordspets.

5 § I annat vattenområde än havet finnes allmänt vatten allenast i
Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Angående dessa
sjöar äge vad i 1-3 §§ stadgat motsvarande tillämpning.

6 § I Hjälmaren och Storsjön hänföras till fastigheterna även
följande vattenområden:

i Hjälmaren allt det vatten som begränsas i norr av
skärgården mellan Vraklandet och Vinöns nordvästra udde samt i öster
av Vinön ocn linjen Vinöns sydvästra udde-Fåran-Ramberget-
Djursnäsudde; och

i Storsjön allt det vatten som mot Storsjöflaket begränsas
av räta linjer Andersöns nordvästra udde-Norderöns nordspets-Värköns
nordspets-sydöstra udden av Hammarnäslandet.

7 § Finnes allmänt vatten vid ö, vilken utgör fastighet eller del
därav, skall gränsen mot det allmänna vattnet anses följa strandlinjen
bestämd på sätt nedan sägs.

8 § Strandlinjer och vattendjup skola vid tillämpningen av denna lag
bestämmas efter förhållandena vid följande vattenstånd:
i havet normalt medelvattenstånd;

i Vänern 3,60 meter över nedre slusströskeln vid Sjötorp;

i Vättern 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala;

i Hjälmaren 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen; samt

i Storjön 292,45 meter över nollplanet i det höjdsystem, som ligger
till grund för sjöns reglering.

Övergångsbestämmelser

1950:595

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1951.

Vid tillämpning av denna lag skall den omständigheten att visst område
redovisas i bihang till fastighetsregister för stad eller samhälle
icke utgöra hinder mot att området anses ingå i fastigheterna.

Har vattenområde delats före den 1 januari 1951 och kommer enligt
denna lag att till skifteslaget hänföras ytterligare vattenområde,
skall detta anses delat mellan de ägolotter, som ligga vid stranden,
efter de i 12 kap. 4 § jordabalken angivna grunderna; skedde den
tidigare delningen efter väsentligen annan grund, skall dock det
nytillkomna vattenområdet anses delat mellan de ägolotter, vilkas
vattenområden gränsa däremot, så att till varje ägolott hör den del
därav, som är närmast ägolottens vattenområde. Utan hinder av vad nu
stadgats skall vid gränsbestämning företagas den jämkning, som prövas
erforderlig för att erhålla lämplig sträckning å gräns eller för att
förhindra att ägolott avskäres från allmänt vattenområde.

Om ersättning av statsmedel med anledning av att vattenområde, som
jämlikt dom eller annan särskild rättsgrund tillkommit fastigheterna
eller eljest enligt äldre rätt ansetts tillhöra dessa, till följd av
nya lagen frångår fastigheterna, är särskilt stadgat.