Kungörelse (1950:653) angående utsträckning i vissa fall av den tid utlänning utan uppehållstillstånd äger uppehålla sig i riket

SFS nr
1950:653
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1950-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:547
Upphävd
1989-07-01

Utan hinder av vad i 7 § utlänningslagen den 15 juni 1945 stadgas må
utlänning, som är gift med svensk medborgare, ävensom sådan utlännings
ogifta barn i äktenskap under tjuguett år utan uppehållstillstånd vistas
i riket intill sex månader från ankomsten.