Kungörelse (1950:674) angående grunder för sådan uppdelning av pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, som avses i punkt 1 tionde stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen

SFS nr
1950:674
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1950-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av punkt 1 elfte stycket
anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr
370), förordna att vid uppdelning enligt tionde stycket nämnda
anvisningspunkt av försäkring, som avses i 1 § första stycket c)
kungörelsen den 30 december 1947 (nr 981) angående anordnandet av den
frivilliga statliga pensionsförsäkringen (pensionsstyrelsens
frivilliga försäkring), försäkringen skall anses såsom
kapitalförsäkring i vad den avser avgiftsåterbetalning vid dödsfall
och i övrigt såsom pensionsförsäkring samt inbetalad avgift skall
anses erlagd till en tiondel för kapitalförsäkringen och till nio
tiondelar för pensionsförsäkringen.

Övergångsbestämmelser

1950:674

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1951, men skall icke äga
tillämpning beträffande försäkring på grund av avgift, erlagd före
nämnda dag.