Brev (1951:147) till krigsarkivet angående förvaring av krigsdomarnas arkivalier

SFS nr
1951:147
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1951-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:446
Upphävd
1991-07-01

I skrivelse den 9 mars 1951 har riksarkivet på anförda skäl hemställt,
att Kungl. Maj:t måtte förordna att krigsdomarnas och auditörernas
arkivalier skola levereras till krigsarkivet.

Kungl. Maj:t – som inhämtat, att andra arkivalier i förevarande
avseende icke finnas bevarade än de av krigsdomarna jämlikt 1 § e)
instruktionen den 30 juni 1942 för krigsdomare, auditörer och
krigsfiskaler förda anteckningar – finner gott förordna, att samma
anteckningar skola överlämnas till krigsarkivet.