Förordning (1951:148) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m.m.

SFS nr
1951:148
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1951-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1956:100

1 §. Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen
och förordningen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig njuta avdrag
för belopp, som enligt särskilda avtal, ingångna /k/ dels /-k/ den 24
februari 1950 mellan statens bränslekommision för Kungl. Maj:t och
kronan, å ena, och Svenska trävaruexportföreningen, å andra sidan, /k/
och dels /-k/ den 5 respektive 8 december 1950 mellan statens handels-
och industrikommission för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt nämnda
förening, Svenska pappersbruksföreningen, Svenska cellulosaföreningen
och Svenska trämasseföreningen, å andra sidan, under beskattningsåret
tillgodoförts Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond
eller någon av följande av föreningarna bildade stiftelser, nämligen
1951 års trävarufond, 1951 års pappersfond, 1951 års cellulosafond och
1951 års trämassefond.

2 §. Skyldighet att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet föreligger
icke för de i 1 § nämnda stiftelserna, såvitt angår i samma paragraf
avsedda medel eller avkastning därav. Ej heller föreligger dylik
skyldighet för följande stiftelser, som avses i de i 1 § omförmälda, i
december 1950 ingångna avtalen ävensom i ett den 18 november 1955
träffat tilläggsavtal, nämligen Stiftelsen Centralfonden för anställda
inom skogsbruket och skogsindustrien, Stiftelsen Pappersbrukens
forskningsinstitut, länsstiftelser för det enskilda skogsbruket,
företagsstiftelser för social verksamhet, fonden för skoglig forskning
samt en av nämnden för arbets- och maskinteknisk forsknings- och
försöksverksamhet i skogsbruket förvaltad fond. Förordning (1956:100).

3 §. Medel, vilka utbetalas från någon av de i 2 § angivna stiftelserna
till skattskyldig, för vilken avdragsrätt föreligger enligt 1 §, skola
hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse för det beskattningsår,
då medlen kommit honom till godo.

Vad i första stycket sägs angående av stiftelse till den skattskyldige
utbetalade medel skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådana
stiftelsens medel, vilka eljest kommit den skattskyldige till godo.

4 §. Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning
erforderliga föreskrifter.