Förordning (1951:149) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till viss av Aktiebolaget Tegefors verk grundad stiftelse, m.m.

SFS nr
1951:149
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1951-03-30

1 §. Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen
och förordningen om statlig inkomstskatt äger Aktiebolaget Tegefors verk
njuta avdrag för belopp, som enligt ett mellan statens bränslekommission
för Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt bolaget, å andra sidan, i juli
1948 träffat avtal under beskattningsåret tillgodoförts Stiftelsen
Tegefors verks fond för konjunkturutjämnande, sociala och
skogsförbättrande åtgärder.

2 §. Skyldighet att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet föreligger
icke för den i 1 § nämnda stiftelsen eller för den i ifrågavarande avtal
omförmälda Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och
skogsindustrien, såvitt angår i nyssnämnda paragraf avsedda medel eller
avkastning därav.

3 §. Medel, vilka utbetalas från någon av de stiftelser, som angivas i 2
§, till det i 1 § nämnda bolaget, skola hos detta upptagas såsom intäkt
av rörelse för det beskattningsår, då medlen kommit bolaget till godo.

Vad i första stycket sägs angående av stiftelse till bolaget utbetalade
medel skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådana stiftelsens
medel, vilka eljest kommit bolaget till godo.

4 §. Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning
erforderliga föreskrifter.