Kungörelse (1951:165) angående vissa inskränkningar i den civila luftfarten under beredskapstillstånd och krig

SFS nr
1951:165
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1951-04-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:299
Upphävd
1993-07-01

Kungl. Maj:t har jämlikt lagen den 7 september 1914 (nr 182)
angående förbud mot lufttrafik över svenskt område funnit gott
förordna, att under beredskapstillstånd och krig samt där Kungl. Maj:t
så förordnar skola beträffande den civila luftfarten gälla följande
särskilda bestämmelser.

Andra civila luftfartyg än svenska staten tillhöriga eller för dess
räkning använda må icke, med nedan angivna undantag, utan Konungens
tillstånd starta från, färdas över eller nedgå på svenskt
territorium.

Civilt svenskt eller utländskt luftfartyg, som användes i med Kungl.
Maj:ts tillstånd bedriven luftfart i regelbunden trafik (linjefart),
må färdas mellan territorialgränsen och viss, av luftfartsstyrelsen i
samråd med överbefälhavaren bestämd flygplats under iakttagande av de
villkor och bestämmelser, som av nämnda myndigheter må komma att
föreskrivas.

Svenskt civilt luftfartyg må ock eljest efter av luftfartsstyrelsen
i samråd med överbefälhavaren lämnat medgivande starta från, färdas
över och nedgå på svenskt territorium under iakttagande av de villkor
och bestämmelser, som i samband med dylikt medgivande föreskrivits.

Vad i denna kungörelse stadgas skall icke vara tillämpligt på
luftfartyg, som befinner sig i nöd, dock att sådant luftfartyg skall
snarast möjligt bringas att landa och därefter kvarhållas.