Kungl. Maj:ts kungörelse (1951:25) angående sättet för vissa utbetalningar till kommuner m.fl.;

SFS nr
1951:25
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1951-01-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:14
Upphävd
1994-03-01

1 § Såsom villkor för utbetalande av bidrag av statsmedel till kommun,
församling, fattigvårdssamhälle, skoldistrikt, polisdistrikt,
landsting eller annan kommunal förvaltningsenhet ävensom till
hushållningssällskap och skogsvårdsstyrelse skall gälla, att
postgirokonto öppnas för den kassa, som har att mottaga medlen.

2 § Utbetalning av statsmyndighet eller utmätningsman till i 1 §
avsedd betalningsmottagare, som för vederbörande kassa öppnat
postgirokonto, skall, utan hinder av vad däremot stridande är i
särskilda författningar stadgat, verkställas genom girering till
kassans postgirokonto eller, i vad rör statsmyndighet som ej själv har
postgirokonto för medel varom är fråga, genom insättning å kassans
konto.

3 § I 1 § avsedd betalningsmottagare skall vid rekvisition hos
statsmyndighet av bidrag av statsmedel uppgiva numret och benämningen
å det postgirokonto, som medlen skola tillgodoföras.

4 § Statsmyndighet skall vid utbetalning av medel till i 1 § avsedd
betalningsmottagare å girokupongen eller på annat lämpligt sätt lämna
besked om de utbetalade medlens art, den tid utbetalningen hänför sig
till samt huruvida medlen utgöra förskott. Därest statsmyndighet
framställt erinran mot rekvisition av medel, skall upplysning jämväl
härom lämnas betalningsmottagaren.

Övergångsbestämmelser

1951:25

Denna kungörelse träder i kraft den 1 februari 1951, då kungörelsen
den 10 november 1933 (nr 613) angående sättet för vissa utbetalningar
till kommuner m.fl. samt kungörelsen den 30 juni 1934 (nr 398) med
tillägg till kungörelsen den 10 november 1933 (nr 613) angående sättet
för vissa utbetalningar till kommuner m.fl. skola upphöra att gälla.