Lag (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar

SFS nr
1951:309
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1951-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:667
Upphävd
1988-01-01

1 § Den nu antagna lagen om ekonomiska föreningar skall jämte vad här
nedan stadgas träda i kraft den 1 januari 1953.

Genom lagen upphäves, med den begränsning nedan sägs, lagen den 22 juni
1911 (nr 55 s. 1) om ekonomiska föreningar tillika med alla de särskilda
stadganden, vilka innefatta ändring i eller tillägg till nämnda lag, så
ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot
nya lagens bestämmelser.

2 § Där i lag eller författning förekommer hänvisning till lagrum, som
ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall den bestämmelsen i stället
tillämpas.

3 § I lagen den 22 juni 1911 givna särskilda bestämmelser för ekonomiska
föreningar med personligen ansvariga medlemmar skola fortfarande
tillämpas å dels kreditkassor, som avses i förordningen den 5 juni 1942
om jordbrukets kreditkassor, dels ock vid nya lagens ikraftträdande
bestående ekonomiska föreningar av annat slag, i vilka personligt ansvar
åvilar medlemmarna.

4 § I avseende å ekonomisk förening, som registrerats enligt äldre lag,
skola i övrigt gälla nedan angivna undantag från nya lagen.

1 mom. Utan hinder av att förening ej är av beskaffenhet som i 1 § nya
lagen sägs må föreningen bestå såsom registrerad förening, med oförändrad
firma.

Ändring av firman till överensstämmelse med 7 § första stycket nya lagen
må registreras endast om föreningen är av beskaffenhet som i 1 § nya
lagen sägs.

2 mom. Stadgandet i 11 § första stycket nya lagen skall icke äga
tillämpning, med mindre registrering som avses i föregående moment andra
stycket skett.

Beträffande förening, som ägde bestånd den 1 januari 1912, skall i
stället för 12 § nya lagen tillämpas 10 § lagen den 28 juni 1895 om
registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet.

3 mom. Bestämmelsen i 18 § andra stycket nya lagen skall tillämpas endast
i fråga om förening av beskaffenhet som i 1 § nya lagen sägs och skall
icke gälla för räkenskapsår som utgår före den 1 januari 1958.

4 mom. Vad om antalet styrelseledamöter är stadgat i 21 § första stycket
nya lagen skall träda i tillämpning, då efter 1953 års ingång
föreningsstämma, där val av styrelseledamöter skall äga rum, först
hålles.

De styrelseledamöter, revisorer och suppleanter ävensom ombud, som äro
utsedda vid nya lagens ikraftträdande, må utan hinder av bestämmelserna i
21 § tredje stycket, 22 § första stycket, 45 § andra stycket, 46 § 1 mom.
och 62 § andra stycket nya lagen utöva sitt uppdrag under den tid, för
vilken de äro utsedda.

Innehålla stadgarna icke sådan föreskrift rörande tiden för
styrelseledamots och revisors uppdrag som är förenlig med de i andra
stycket nämnda bestämmelserna, skall val av styrelseledamot och revisor
efter lagens ikraftträdande avse tiden intill dess under nästa
räkenskapsår hållits föreningsstämma som i 57 § 1 mom. nya lagen sägs.

5 mom. För räkenskapsår, som utgår före den 1 januari 1954, må
redovisning ske och redovisningshandlingar upprättas jämlikt äldre lags
betämmelser. För sådant räkenskapsår skall ej heller gälla vad i 17 § nya
lagen stadgas rörande avsättning till reservfond.

Bestämmelserna i 44 § nya lagen skola i vad avser andra föreningar än
bostadsrättsföreningar icke gälla för räkenskapsår som utgått före den 1
januari 1954.

Föreningsstämma enligt 57 § 1 mom. nya lagen må hållas senare än där
sägs, såframt detta medgivits genom föreskrift i stadgarna. Stämman skall
dock alltid hållas inom nio månader efter utgången av föregående
räkenskapsår. I fall som nu avses inträder den i 44 § nya lagen
föreskrivna skyldigheten först en månad efter det stämman hållits, dock
senast tio månader efter räkenskapsårets utgång.

6 mom. Har beslut av föreningsstämma fattats före nya lagens
ikraftträdande, skola i fråga om beslutet, om talan därå samt om
beslutets registrering och verkställande bestämmelserna i äldre lag äga
tillämpning.

7 mom. Hava likvidatorer för ekonomisk förening utsetts innan nya lagen
trätt i kraft, skall äldre lag gälla i avseende å likvidationen och skall
ej heller 98 § nya lagen äga tillämpning.

8 mom. Vad i 113 § nya lagen stadgas om förbud för förening att till sina
medlemmar upplåta lägenhet under nyttjanderätt annorledes än för bestämd
tid skall icke äga tillämpning, såvitt fråga är om upplåtelse av lägenhet
i hus, som föreningen före den 1 juli 1930 förvärvat eller börjat
uppföra.

5 § Beträffande ekonomisk förening, som registrerats enligt äldre lag,
skall vidare gälla följande.

1 mom. Där enligt stadgarna föreningssammanträdes befogenhet skall utövas
av ombud efter vad i 39 a § lagen den 22 juni 1911 sägs, med allenast den
inskränkning att befogenheten icke omfattar frågor varom i 42 § 1 mom.
samma lag förmäles, skall efter nya lagens ikraftträdande fullmäktiges
befogenhet gälla utan nämnda inskränkning, såvitt ej annorlunda beslutas.

2 mom. Utan hinder av vad i 34 § första stycket nya lagen sägs må den som
äger företräda förening föryttra dess fasta egendom, såframt enligt
stadgarna föryttring av fast egendom ingår i föremålet för föreningens
verksamhet.

3 mom. Talan varom förmäles i 34 § andra stycket nya lagen skall, där
lagfart, inskrivning eller inteckning beviljats innan nya lagen trätt i
kraft, väckas senast inom den i nämnda lagrum stadgade tiden efter lagens
ikraftträdande.

4 mom. Där i stadgarna saknas föreskrift i ämne, som avses i 6 § 10
senare ledet nya lagen, skall vid föreningens upplösning med föreningens
behållna tillgångar förfaras i enlighet med äldre lag.

5 mom. När anmälan till registret första gången göres efter nya lagens
ikraftträdande, skall uppgift lämnas om föreningens postadress.

6 § Skall enligt vad i 3-5 §§ sägs bestämmelse i äldre lag gälla och är i
samma lag överträdelse av bestämmelsen belagd med straff, skall jämväl
denna straffbestämmelse lända till efterrättelse.