Kungörelse (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m.

SFS nr
1951:321
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1951-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:658
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:565

Uppstår hinder eller fara för sjöfarten genom att fartyg eller annat
större föremål sjunkit i allmän farled, och vidtager icke
ofördröjligen vederbörande befälhavare, redare eller ägare verksamma
åtgärder för bortskaffande av fartyget eller föremålet, äger
lotsstyrelsen efter prövning av omständigheterna föranstalta om att
det sjunkna i erforderlig omfattning undanröjes.

Enahanda befogenhet tillkommer lotsstyrelsen med avseende å fartyg
eller annat större föremål, som sjunkit inom vattenområde, där fiske
må bedrivas utan stöd av enskild fiskerätt, och som vållar väsentligt
förfång för fiske av betydenhet. Uppkommer fråga om undanröjande av
fartyg eller föremål som avses i detta stycke, har lotsstyrelsen att
samråda med fiskeriverket.

Vad i denna kungörelse stadgas skall icke äga tillämpning i sådana
fall, då det område där fartyget eller föremålet sjunkit står under
särskild myndighets inseende. Förordning (1991:565).