/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike;

SFS nr
1951:384
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1951-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS1973:1137
Upphävd
1979-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1978:696

Sedan franska och svenska finansdepartementen – med stöd av
bestämmelserna i punkt II i det protokoll, som finnes fogat vid det den
28 oktober 1950 träffade tilläggsavtalet till svensk-franska avtalet den
25 december 1936 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta
skatter – utväxlat noter av den lydelse, i fransk text och svensk
översättning, som framgår av härvid fogad bilaga /k/ (bilaga A), har
Kungl. Maj:t funnit gott förordna som följer.

1 § Befrielse från skyldigheten att vidkännas avdrag för kupongskatt för
utdelning å aktie i svenskt aktiebolag må åtnjutas av
utdelningsberättigad fysisk eller juridisk person, som vid den tidpunkt,
då utdelningen blev tillgänglig för lyftning, var bosatt eller
stadigvarande vistades i Frankrike respektive där hade sitt säte och som
är skattskyldig för utdelningen i Frankrike. Dylik befrielse må dock
åtnjutas allenast under förutsättning att den utdelningsberättigade vid
lyftandet av utdelningen gör särskild ansökan hos den, som utbetalar
utdelningen, om skattebefrielse i Sverige och därvid meddelst intyg
styrker att förhållanden, som nyss sagts, föreligga.

Om påföljd vid underlåtenhet att innehålla kupongskatt i fall, då sådant
innehållande skall ske, stadgas i förordningen om kupongskatt.

2 § Ansökan och intyg, varom i 1 § sägs, skola vara avfattade å blankett
enligt härvid fogat formulär /k/ (bilaga B) /-k/ eller, då ansökan göres
av fransk kreditanstalt för dess kunders räkning, enligt härvid fogat
formulär för kollektiv ansökan /k/ (bilaga C) /-k/.

Kollektiv ansökan må göras allenast av kreditanstalt, som finnes
upptagen å härvid fogad förteckning /k/ (bilaga D) /-k/.

Blanketter enligt förenämnda formulär tillhandahållas hos
kupongskattekontoret ävensom hos vederbörande franska myndigheter.

3 § Har kupongskatt innehållits vid utbetalandet av utdelnign av den
anledningen att betalningsmottagaren icke i föreskriven ordning styrkt,
att han har hemvist i Frankrike och där är skattskyldig för utdelningen,
äger betalnignsmottagaren icke erhålla restitution av kupongskatten av
den anledningen att han sedermera visar att så var förhållandet.

4 § Med /k/ Frankrike /-k/ avses i denna kungörelse nämnda stats inom
LEuropa belägna område jämte Algeriet och de utomeuropeiska
departementen (Franska Guayana, Guadelope, Martinique och Réunion)
ävensom de utomeuropeiska områden för vars förbindelser med främmande
makter Frankrike svarar och vilka uttaga skatter likartade med dem, som
avses i artikel 1 av det svensk-franska avtalet den 24 december 1936 för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter. Kungörelse
(1960:536).

Övergångsbestämmelser

1951:384

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelat uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Kungörelsen skall äga tillämpning jämväl
beträffande utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning under tiden
från ingången av år 1950 till dagen för kungörelsens ikraftträdande,
dock utan att medföra rätt till restitution av vid utbetalande av
utdelning innehållen kupongskatt.

1960:536

Denna kungörelese träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelat uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Kungörelsen skall icke äga tillämpning beträffande
utdelning, som blivit tillgänglig för lyftning före den 1 mars 1958.

1978:696

Kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för
skattskyldig med hemvist i Frankrike, cirkuläret (1951:385) med vissa
anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige
vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska
värdepapper samt kungörelsen (1960:535) om tillämpning av avtal mellan
Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning
beträffande direkta skatter skall upphöra att gälla i förhållandet
mellan Sverige och Algeriet, den förstnämnda kungörelsen och cirkuläret
i fråga om skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före
utgången av år 1978 samt den sistnämnda kungörelsen vid 1979 års
taxering och vid eftertaxering för år 1979 eller tidigare år.

1973:1137

1. Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då
kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Genom kungörelsen upphäves, såvitt avser förhållandet mellan Sverige
och Frankrike kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående
kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike och cirkuläret
(1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig
med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för
inkomst av franska värdepapper.

3. Den nya kungörelsen tillämpas beträffande ränta samt royalty och
ersättning på grund av upphovsrätt från och med dagen för
ikraftträdandet och beträffande utdelning som blivit tillgänglig för
lyftning den 1 januari 1970 eller senare.

4. Den upphävda kungörelsen och cirkuläret gäller fortfarande i fråga om
skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före den 1
januari 1970.