Kungl. Maj:ts Cirkulär (1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska värdepapper;

SFS nr
1951:385
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1951-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS1973:1137
Upphävd
1979-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1978:696

Gustaf Adolf etc. etc. Vår ynnest etc. Franska och svenska
finansdepartementen hava – med stöd av bestämmelserna i punkt II i det
protokoll, som finnes fogat vid det den 28 oktober 1950 träffade
tilläggsavtalet till svensk-franska avtalet den 24 december 1936 för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter – utväxlat
noter angående det förfarande, som skall iakttagas då skattskyldig med
hemvist i endera staten vill vinna befrielse från sådan skatt å inkomst
av värdepapper, som den andra staten uttager vid källan. I anslutning
därtill vill Kungl. Maj:t meddela följande anvisningar rörande
förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige vill vinna
skattebefrielse i Frankrike för inkomst som nyss sagts.

Fysisk eller juridisk person, som uppbär utdelning å aktie i franskt
aktiebolag eller ränta å fransk obligation eller inkomst av likartat
franskt värdepapper, äger i Frankrike åtnjuta befrielse från skatt för
inkomsten i fråga under förutsättning att den fysiska eller
juridiska personen vid den tidpunkt, då inkomsten uppbäres, är bosatt
eller stadigvarande vistas i Sverige respektive här har sitt säte samt
att inkomsttagaren är skattskyldig för den ifrågavarande
inkomsten i Sverige. Såsom villkor för tillgodonjutandet av
skattebefrielse i Frankrike gäller dock, att inkomsttagaren vid
uppbärandet av inkomsten gör särskild ansökan om skattebefrielse i
Frankrike och därvid meddelst intyg styrker att förhållanden, som nyss
sagts, föreligga. Ansökningen och intyget skola vara avfattade å
blankett enligt härvid fogat formulär (bilaga A).
Underlåter inkomsttagaren att vid uppbärandet av inkomsten göra ansökan
eller förete intyg, som nyss sagts, och sker till följd därav avdrag för
skatt vid utbetalningen av beloppet ifråga, äger inkomsttagaren icke
sedermera vinna restitution av det sålunda i Frankrike avdragna
skattebeloppet av den anledningen at han sedermera visar att
förhållanden, som nyss sagts, föreligga.

Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan erhållas
hos länsstyrelserna.

Underlåter inkomsttagaren att vid uppbärandet av inkomsten göra ansökan
eller förete intyg, som nyss sagts, och sker till följd därav avdrag för
skatt vid utbetalning av beloppet ifråga, ägerinkomsttagaren icke
sedermera vinna restitution av det sålunda i Frankrike avdragna
skattebeloppet av den anledningen att han sedermera visar att
förhållanden, som nyss sagts, föreligga.

Blanketter enligt förenämnda formulär tillhandahålles hos
länsstyrelserna ävensom hos vederbörande franska myndigheter.

Det åligger taxeringsintendenten i det län, inom vilket den
skattskyldiges hemortskommun är belägen, att kostnadsfritt utfärda intyg
som ovan sägs. Skattskyldig, som önskar erhålla dylikt intyg, har att,
då taxeringsintendenten det påfordrar, för taxeringsintendenten förete
utredning som visar att den skattskyldige har sitt hemvist i Sverige.

Taxeringsintendent, som meddelat intyg varom i det föregående sägs, har
att verkställa erforderliga antecknignar till säkerställande av att den
i intyget avsedda inkomsten blir vederbörligen beskattad i Sverige.

Med Frankrike avses i detta cirkulär nämnda stats inom Europa
belägna område jämte Algeriet och de utomeuropeiska departementen
(Franska Guayana, Guadeloupe, Martinique och Réunion).

Övergångsbestämmelser

1951:385

Bestämmelserna i detta cirkulär äga tillämpning jämväl beträffande
sådana inkomster av värdepapper, som blivit tillgängliga för lyftning
under tiden från ingången av år 1950 till denna dag, dock utan att
medföra rätt till restitution av innehållen skatt.

1973:1137

1. Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då
kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Genom kungörelsen upphäves, såvitt avser förhållandet mellan Sverige
och Frankrike kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående
kupongskatt för skattskyldig med hemvist i Frankrike och cirkuläret
(1951:385) med vissa anvisningar rörande förfarandet, då skattskyldig
med hemvist i Sverige vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för
inkomst av franska värdepapper.

3. Den nya kungörelsen tillämpas beträffande ränta samt royalty och
ersättning på grund av upphovsrätt från och med dagen för
ikraftträdandet och beträffande utdelning som blivit tillgänglig för
lyftning den 1 januari 1970 eller senare.

4. Den upphävda kungörelsen och cirkuläret gäller fortfarande i fråga om
skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före den 1
januari 1970.

1978:695

Kungörelsen (1951:384) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för
skattskyldig med hemvist i Frankrike, cirkuläret (1951:385) med vissa
anvisnignar rörande förfarandet, då skattskyldig med hemvist i Sverige
vill tillgodonjuta skattebefrielse i Frankrike för inkomst av franska
värdepapper samt kungörelsen (1960:535) om tillämpning av avtal mellan
Sverige och frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning
beträffande direkta skatter skall upphöra att gälla i förhållandet
mellan Sverige och Algeriet vid utgången av år 1978. Kungörelserna och
cirkuläret skall dock alltjämt tillämpas i förhållandet mellan Sverige
och Algeriet, den förstnämnda kungörelsen och cirkuläret i fråga om
skatt på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning före utgången av
år 1978 samt den sistnämnda kungörelsen vid 1979 års taxering och vid
eftertaxering för år 1979 eller tidigare år.