Kungörelse (1951:51) om postbehandling under höjd beredskap

SFS nr
1951:51
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1951-02-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1711
Upphävd
1994-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:265

Kungörelse om postbehandling under höjd beredskap

1 § Under höjd beredskap och när regeringen annars beslutar om det skall
föreskrifterna i 2-9 §§ tillämpas. Förordning (1993:265).

2 § Postverket är icke skyldigt att lämna ersättning för assurerad eller
rekommenderad försändelse eller vanligt paket, som förkommit under post-
behandlingen, därest beträffande försändelseslagets behandling sådana
föreskrifter utfärdats, att undersökning rörande försändelsens avlämnande
till postbehandling eller utlämnande till adressaten icke kan verkställas.

Befinner sig riket i krig, är postverket även fritaget från ersättnings-
skyldighet för förkomna eller skadade dylika försändelser, när förlusten
eller skadan föranletts av förhållanden, som äro en följd av krigsrörelser,
samt när de för undersökning beträffande utlämnandet till adressaten
erforderliga handlingarna gått förlorade eller förstörts på grund av
förhållanden, som äro en följd av krigsrörelser.

3 § Försändelse, försedd med påskrift “Krigsärende”, skall postbehandlas med
största möjliga skyndsamhet och, om så erfordras, före övriga försändelser.
Med påskrift varom nu sagts må, därest skyndsam postbehandling kräves, förses
dels försändelse från eller till militär eller civilmilitär chef (befälhavare)
eller myndighet, dels ock försändelse från eller till annan statlig eller
kommunal myndighet, om försändelsen angår förhållanden, som äro av betydelse
för rikets försvar.

Försändelse med påskrift “Krigsärende” skall befordras och utan lösen utlämnas,
även om den är ofrankerad eller ofullständigt frankerad.

4 § Försändelse med beteckningen “Militärexpress” skall postbehandlas så
skyndsamt som möjligt, dock utan att försändelse, som i 3 § avses, därigenom
försenas i sin framkomst till adressaten.

Beteckningen “Militärexpress” må, därest skyndsam postbehandling kräves, av
militär myndighet anbringas på försändelse, innehållande krigstjänstgörings-
order eller order om inkallelse av hästar och fordon. I övrigt må denna be-
teckning användas endast i de fall, då Kungl. Maj:t därom särskilt förordnar.

5 § Beträffande i 3 och 4 §§ omförmälda försändelser gäller, utöver vad i
nämnda paragrafer sägs, följande.

a) För mottagande och utlämning skola samtliga fasta postanstalter hållas
tillgängliga hela dygnet.

b) För fortskaffande från en postanstalt till en annan må extra post anordnas.

c) För utsändning från adresspostanstalt av vanliga och rekommenderade
dylika försändelser må särskilda bud användas.

d) Kostnaderna för nyss angivna extra poster och särskilda bud skola
slutligt utgå av postmedel.

e) Därest adressat till rekommenderad försändelse med påskriften “Krigsärende”
eller försändelse med beteckningen “Militärexpress”, som från adresspostan-
stalten utsänts, icke kan anträffas och behörigen befullmäktigat ombud för
honom ej heller är att tillgå, må försändelsen avlämnas till adressatens
husbonde eller arbetsgivare eller hyresvärd eller till vuxen nära anhörig
till adressaten eller ock pålitlig annan person för att genom dennes försorg
snarast möjligt tillställas adressaten. Därest person, till vilken försändelse
av här ifrågavarande slag må avlämnas, icke kan anträffas, må försändelse med
beteckningen “Militärexpress” utlämnas som vanlig försändelse i allmänhet.

6 § Då på försändelse, som i 3 och 4 §§ sägs, uttryckligen angivits väg, varpå
densamma icke får befordras, skall sådan anvisning lända till efterrättelse.

7 § Postförsändelser, adresserade till försvarets kommandoexpedition,
överbefälhavaren, i högkvarteret ingående myndigheter, armékårchef,
fördelningschef, militärbefälhavare, försvarssområdesbefälhavare,
brigadchef, chefen för kustflottan, marindistriktchef, chef för örlogsstation,
chef för örlogsvarv (örlogsdepå), bevakningschef, eskaderchef i flygvapnet,
flygbasområdeschef, kommendant i fästning (chef för kustartilleriförsvar),
regements-, kår-, flottilj- och depåchef samt inskrivningschef, tillställas,
på därom hos adresspostanstalten gjord framställning, genom dennas försorg
adressaten på av denne bestämda tider.

8 § Föreligger fara för att postanstalt skall falla i fiendens hand, åligger
det vederbörande postfunktionär att till säker ort bortföra eller, om detta
icke låter sig göra, förstöra sådana vid postanstalten befintliga handlingar
och postförsändelser, av vilka krigsunderrättelser anses kunna vinnas.

Till sådana handlingar och försändelser, varom i nästföregående stycke sägs,
skola i första hand hänföras hemliga handlingar, geografiska kartor, för-
sändelser till eller från myndigheter och organisationer, som handlägga
ärenden rörande det militära eller civila försvaret, ävensom försändelser
till eller från personer vid krigsmakten.

Är faran så överhängande, att tiden icke medgiver frånsortering av nu nämnda
försändelser, skola samtliga postförsändelser bortföras eller förstöras.

9 § 1. Från och till krigsmakten tillhörande personal må vissa brevförsändelser
sändas avgiftsfritt. Härvid skola i riktning från krigsmakten användas sär-
skilda av postverket tillhandahållna kuvert och brevkort — militärbrev och
militärbrevkort — varemot försändelse till krigsmakten skall åsättas särskilt
märke — svarsmärke — som finnes tryckt på ovan angivet kuvert. Militärbrev,
militärbrevkort och försändelse med åsatt svarsmärke må icke assureras,
rekommenderas eller beläggas med postförskott. Ej heller må expressutdelning
begäras å dylik försändelse. Utom riket postbefordras sådan försändelse
endast genom postanordning, som där må hava anordnats för den svenska
krigsmaktens räkning.

Rörande tilldelning m.m. av militärbrev och militärbrevkort gälla de närmare
bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t i kommandoväg.

2. Evakuerade civilpersoner må avgiftsfritt sända anmälan om sin inkvarterings-
adress till hemorten. Härvid skola användas brevkort, vilka utdelas genom
civil-
försvarets försorg.

3. Till vederbörande myndighet ställd vanlig brevförsändelse, som innehåller
förfrågan angående avliden, sårad eller saknad anhörig, må, under villkor att
försändelsen är försedd med påskrift om innehållet, postbefordras utan att
postavgift erlägges av avsändare eller adressat.

4. Postverkets ersättning för postbefordran av försändelser, som avse 2 och
3 mom., utgår med belopp, varom överenskommelse träffas mellan riksrevisions-
verket och generalpoststyrelsen. Kan enighet icke ernås mellan nämnda myndig-
heter, bestämmes beloppet av Kungl. Maj:t. Kungörelse (1963:211)