Cirkulär (1951:561) till samtliga byggnadsnämnder och civilförsvarschefer om tillsyn över anordnandet av enskilda skyddsrum

SFS nr
1951:561
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1951-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1598
Upphävd
1992-01-01

Vid en besiktning, som civilförsvarsstyrelsen genom länsstyrelserna
låtit utföra på tre utvalda orter i varje län beträffande sådana
enskilda skyddsrum, som påbörjats efter den 15 november 1948, har
framkommit, att skyddsrumsbeståndets beskaffenhet är i hög grad
växlande. Inom vissa orter äro de flesta skyddsrummen behäftade med
allvarliga felaktigheter och brister.

Enligt 33 § civilförsvarslagen åvilar det byggnadsnämnd att i samband
med prövning av ansökan om byggnadslov tillse, att byggnadsföretaget
överensstämmer med bestämmelserna i civilförsvarslagens fjärde kapitel
och med stöd därav meddelade föreskrifter. Kontroll av själva
skyddsrumsbyggandet åvilar likaledes nämnden enligt de allmänna
bestämmelserna i 87 och 140 §§ byggnadsstadgan. Jämlikt 11 §
civilförsvarskungörelsen åligger det civilförsvarschefen bl.a. att
tillse, att statliga myndigheter, kommuner och enskilda fullgöra sina
skyldigheter i avseende å civilförsvaret, ävensom att vid vägran eller
underlåtenhet att efterkomma anmaning härom anmäla förhållandet till
länsstyrelsen, i den mån så erfordras för erhållande av rättelse.

Den av civilförsvarsstyrelsen företagna utredningen visar, att den
övervakning av skyddsrumsbestämmelsernas efterlevnad, som åligger
byggnadsnämnderna och civilförsvarscheferna, i stor utsträckning varit
bristfällig.

Kungl. Maj:t vill med anledning härav för byggnadsnämnderna och
civilförsvarscheferna framhålla den allvarliga innebörden av
bestämmelserna om byggande av enskilda skyddsrum samt vikten av att
bestämmelserna i detalj efterlevas för framtiden.

En effektiv kontroll från civilförsvarschefens sida torde kunna ernås
endast genom att civilförsvarschefen noggrant följer denna
byggnadsverksamhet. Kommun är jämlikt föreskrift i 45 § 1 mom, a)
civilförsvarslagen skyldig att genom sina myndigheter lämna
civilförsvarschefen biträde i sådana frågor rörande civilförsvaret som
ha samband med de särskilda myndigheternas verksamhetsområden, varvid
kommun bland annat har att på därom gjord framställning tillhandahålla
tillgängliga, för civilförsvaret erforderliga byggnadsritningar,
kartor och dylikt. För att civilförsvarschefen skall kunna fullgöra
sina åligganden med avseende på skyddsrumskontrollen, bör han med stöd
av nyssnämnda lagrum hos byggnadsnämnden begära, att nämnden
tillställer honom dels snarast efter det att byggnadslov beviljats de
ritningar, som legat till grund för byggnadslovet, i vad ritningarna
ha avseende på skyddsrum, och dels utdrag av protokoll över företagen
besiktning av byggnad i vad berör skyddsrum. Med ledning av dessa
handlingar har civilförsvarschefen sedan att vidtaga de åtgärder, som
befinnas påkallade, bl.a. att där så är erforderligt, slutligt
besiktiga skyddsrummen.