Instruktion (1951:636) för vägtrafikombud

SFS nr
1951:636
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1951-09-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1216
Upphävd
1991-09-01

1 § Inom varje län skola finnas vägtrafikombud med uppgift att, vart
och ett inom sitt vägtrafikområde, biträda länsstyrelsen vid reglering
av landsvägstrafiken under beredskapstillstånd och krig samt vid den
planläggning under fred, som erfordras för upprätthållande av en
tillfredsställande trafikberedskap. Vid fullgörande av denna sin
uppgift har vägtrafikombud att ställa sig till efterrättelse, förutom
vad i denna instruktion stadgas, de föreskrifter, som må utfärdas av
transportnämnden samt av länsstyrelsen meddelade anvisningar.

Äro förbindelserna med länsstyrelsen avbrutna, skall vägtrafikombud
efterkomma de anvisningar, som må utfärdas av den civilförsvarschef,
som länsstyrelsen bestämmer. Kungörelse (1967:676).

2 § Antalet vägtrafikombud och vägtrafikområdenas omfattning bestämmas
för varje län av länsstyrelsen efter samråd med transportnämnden och
efter hörande av inom länet befintliga organisationer för den
yrkesmässiga biltrafiken. Vägtrafikombud utses av länsstyrelsen.
Kungörelse (1967:676).

3 § Vägtrafikombud skall under fred följa trafikarbetets och
fordonsbeståndets utveckling och för detta ändamål skaffa sig noggrann
kännedom om transportbehoven, fordonsbeståndet samt behovet av
förarpersonal inom vägtrafikområdet. Vägtrafikombud skall därjämte
biträda länsstyrelsen vid planläggningen av de civila
landsvägstransporter, som beräknas bliva erforderliga vid
mobilisering, samt i övrigt tillhandagå länsstyrelsen med upplysningar
och utredningar i frågor, som sammanhänga med länsstyrelsens
planläggning av den civila trafiken vid krig eller krigsfara.

4 § Under beredskapstillstånd eller krig skall det särskilt åligga
vägtrafikombud:

a) att på uppdrag av länsstyrelsen anmoda innehavare av annat
transportmedel än luftfartyg och registreringspliktigt fartyg, som
enligt gällande planläggning avsetts för särskilda transporter vid
mobilisering, att inställa detta å anvisad tid och plats ävensom att
vid beredskapslarm tillse, att transportmedel som nu sagts utan
särskild anmodan inställa sig enligt planen;

b) att i övrigt söka tillgodose behovet av landsvägstransporter för
krigsmakten, civilförsvaret och andra samhällsviktiga civila ändamål
genom att lämna befraktare anvisning på lämpligt transportmedel samt,
under hänsynstagande i den mån så kan ske till bestående
kundförhållanden, därvid tillse att i första hand i yrkesmässig trafik
brukade fordon anlitas och att behovet av transporter fördelas mellan
tillgängliga fordon på sådant sätt, att onödig tomkörning undvikes och
fordonsbeståndet jämväl i övrigt utnyttjas så ändamålsenligt som
möjligt;

c) att i förekommande fall beordra utförande av forsling med stöd av
bestämmelserna i kungörelsen den 22 juni 1951 (nr 551) med vissa
bestämmelser om utnyttjande av landets transportmedel under krig eller
krigsfara m.m.;

d) att i erforderlig utsträckning samarbeta med lokala militära
myndigheter och civilförsvarsmyndigheter ävensom med vägtrafikombud
inom angränsande vägtrafikområden, lokala järnvägsmyndigheter,
hamnombud, mäklare och speditörer i syfte att åstadkomma så
ändamålsenliga transporter som möjligt;

e) att i händelse av brist på transportmedel inom angränsande
vägtrafikområde på framställning av dess vägtrafikombud, därest
länsstyrelsens beslut ej kan avvaktas, beordra transportmedel dit från
det egna området i den utsträckning som är möjlig utan eftersättande
av angelägna transportbehov inom det egna området, varvid
länsstyrelsen i det län, till vilket sistnämnda område hör,
ofördröjligen skall underrättas om åtgärden; samt

f) att, om ett angeläget transportbehov inom det egna
vägtrafikområdet icke kan genom hans försorg eller genom biträde från
angränsande vägtrafikområden tillgodoses, omedelbart anmäla
förhållandet till länsstyrelsen för dess åtgärd.