Lag (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan

SFS nr
1951:691
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1951-10-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1592
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:510

1 § Sådan församlingsskatt enligt 21 kap. kyrkolagen (1992:300),
som efter kyrkofullmäktiges beslut eller annars debiteras efter
samma grunder som gäller för debitering av kommunalskatt, skall
påföras den, som den 1 november året före inkomståret inte
tillhörde Svenska kyrkan, efter endast 25 procent av det för
debiteringen bestämda beloppet. Vad nu sagts gäller också den som
tillhörde Svenska kyrkan men inte varit folkbokförd här i riket
under någon del av inkomståret. Lag (1992:1189).

2 § Det åligger skattemyndighet att vid debitering av slutlig
skatt beakta rätt till skattenedsättning, som tillkommer den
skattskyldige enligt 1 §.

Vid beräkning av preliminär skatt åligger det skattemyndigheten
att beakta rätt till sådan skattenedsättning som tillkommer den
skattskyldige enligt 1 § första meningen. Lag (1997:510).

3 § har upphävts genom lag (1973:932).

4 § Har rätt till skattenedsättning enligt 1 § inte beaktats
äger den skattskyldige söka rättelse hos skattemyndigheten.
Därvid tillämpas bestämmelserna i skattebetalningslagen
(1997:483) om omprövning. Lag (1997:510).

5 § I denna lag förstås med

taxeringsår: det kalenderår under vilket den taxering, till vilken
avgifterna hänföra sig, av skattemyndighet i första instans
verkställes; samt

inkomstår: det kalenderår, som närmast föregått taxeringsåret. Lag
(1990:342).

6 § Konungen äger utfärda närmare bestämmelser för tillämpning
av denna lag.

Övergångsbestämmelser

1986:1243

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas första gången
i fråga om församlingsskatt som påförs på grund av 1989 års taxering.

1990:342

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1991:502

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid
1992 års taxering.

1992:495

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i
fråga om preliminär skatt för år 1993.

1992:496

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i
fråga om preliminär skatt för år 1993 och slutlig skatt på grund av 1994
års taxering. Lag (1992:1189).

1997:510

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas
första gången i fråga om slutlig skatt enligt 1999 års taxering
och i fråga om preliminär skatt för inkomståret 1998.