Cirkulär (1951:696) till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna

SFS nr
1951:696
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1951-10-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01

Enligt 6 § religionsfrihetslagen, vilken utfärdats denna dag, gäller,
att endast svensk medborgare eller här i riket bosatt utlänning må vara
medlem av svenska kyrkan.

Kungl. Maj:t, som fastställt kyrkoordningar för svenska kyrkans
utlandsförsamlingar i Berlin, Buenos Aires, Helsingfors, Köpenhamn,
London, Oslo och Paris, vill erinra, att nämnda stadgande i
religionsfrihetslagen icke innefattar någon ändring av vad
kyrkoordningarna innehålla om medlemskap i församlingarna.