Kungörelse (1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat trossamfund än svenska kyrkan

SFS nr
1951:703
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1951-10-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1017
Upphävd
1988-01-01

1 § Har Kungl. Maj:t medgivit att vigsel må förrättas inom visst
trossamfund av dess prästerskap eller eljest av befattningshavare i
samfundet, må sådan präst ellerb efattningshavare icke utöva sin
behörighet att viga, innan länsstyrelsen i det län, där samfundets
styrelse har sitt säte, på framställning av samfundet meddelat intyg
om att han är behörig att förrätta vigsel inom samfundet.

2 § Avlider vigselförrättare, som i 1 § avses, eller upphör eljest
hans behörighet att förrätta vigsel, åligger det samfundet att
ofördröjligen underrätta länsstyrelsen därom.

3 § Om skyldighet för vigselförrättare att, då han förrättat vigsel,
tillställa vederbörande pastorsämbete underrättelse därom
(vigselattest) är stadgat i 31 § folkbokföringskungörelsen den 9 juni
1967 (nr 495). Kungörelse (1967:503).

Övergångsbestämmelser

1951:703

Denna kungörelse träder i krft den 1 januari 1952.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 6 augusti 1894 (nr 63) s.
4) angående vissa skyldigheter, som åligga föreståndare för föramling
a främmande kristna trosbekännare. Har länsstyrelse enligt den äldre
kungörelsen meddelat intyg om någons behörighet att förrätta vigsel,
skall vad i 1 § i den nya kungörelsen sägs icke äga tillämpning.

1987:1017

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då kungörelsen
(1951:703) med vissa bestämmelser angående vigselförrättare inom annat
trossamfund än svenska kyrkan skall upphöra att gälla. Föreskrifterna i
2 § kungörelsen gäller dock fortfarande i fall där vigselrätt har
medgetts före ikraftträdandet.