Kungörelse (1951:723) angående grunder för uppdelning av vissa försäkringar på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring

SFS nr
1951:723
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1951-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av punkt 1 elfte stycket
anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr
370), fastställa följande grunder för uppdelning enligt tionde stycket
nämnda anvisningspunkt av i denna kungörelse avsedda försäkringar.

Denna kungörelse äger tillämpning beträffande sådan av Ränte- och
kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm, Ränte- och
kapitalförsäkringsanstalten i Göteborg, Skånska livränte- och
kapitalförsäkringsanstalten samt Skarborgs läns ränte- och
kapitalförsäkringsanstalt meddelad livränteförsäkring, för vilken
utfästelse om försäkringsbeloppets storlek icke lämnats och vilken
tillika är förenad med villkoret, att erlagda premier — utan ränta —
skola återbetalas, om den försäkrade avlider, innan livräntan börjat
utgå.

Livränteförsäkring som nyss sagts skall vid uppdelning enligt tionde
stycket ovannämnda anvisningspunkt anses såsom kapitalförsäkring i vad
den avser premieåterbetalning vid dödsfall och i övrigt såsom
pensionsförsäkring, varjämte inbetalad premie skall anses erlagd till
en tiondel för kapitalförsäkringen och till nio tiondelar för
pensionsförsäkringen.

Övergångsbestämmelser

1951:723

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1952, men skall icke äga
tillämpning beträffande försäkring på grund av premie, erlagd före
nämnda dag.